Gå direkt till innehåll

Kategorier: remissvar

Rädda Barnens svarar på remiss - Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud

Rädda Barnens svarar på remiss - Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud

Rädda Barnen avstyrker delbetänkandets förslag om att förlänga preskriptionstiden (den tid ett utvisningsbeslut är giltigt) och att preskriptionstiden ska börja löpa först när personen har lämnat Sverige. Vi ser flera risker med förslaget ur ett barnrättsperspektiv.
Med dagens regler är ett utvisningsbeslut giltigt i fyra år, därefter upphör beslutet att gälla (det preskriberas) och individen k

Rädda Barnen svarar på remiss ”Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd”

Rädda Barnen svarar på remiss ”Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd”

Rädda Barnen välkomnar regeringens ambition att förbättra levnadsvillkoren för personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Rädda Barnen tillstyrker utredningens förslag att människor med tillfälligt skydd ska kunna folkbokföras tidigare än vad nuvarande reglering medger. Vi avstryker dock förslaget att dessa personer inte ska omfattas av de b

Rädda Barnen svarar på remiss ”För barn och unga i samhällsvård SOU 2023:66

Rädda Barnen svarar på remiss ”För barn och unga i samhällsvård SOU 2023:66

Rädda Barnen tillstyrker samtliga förslag i utredningen. Rädda Barnen anser att utredningens samlade förslag bidrar till en förbättrad samhällsvård och avsevärt stärkta möjligheter för barn i samhällsvård att förverkliga sina rättigheter, samt ett ökat handlingsutrymme att utkräva ansvar när deras rättigheter kränks. Det är en gedigen utredning som Rädda Barnen tror och hoppas kommer täppa till fa

Rädda Barnen svarar på remiss om Säkerhetszoner – ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott

Rädda Barnen svarar på remiss om Säkerhetszoner – ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott

Rädda Barnen har svarat på remiss av promemorian Ds 2023:31 Säkerhetszoner – ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott. Rädda Barnen avstyrker förslagen i sin helhet och anser att inrättandet av säkerhetszoner är en starkt integritetskränkande åtgärd som kommer att påverka alla personer som bor i zonen, inklusive barn.

Rädda Barnen svarar på remiss om ökat informationsflöde till brottsbekämpningen

Rädda Barnen svarar på remiss om ökat informationsflöde till brottsbekämpningen

Rädda Barnen anser inte att utredningen tar tillräcklig hänsyn till de överhängande risker för tapp i tillit, trygghet och förtroende samt vad detta på så väl kort som lång sikt kan ha för negativa effekter för barns hälsa, liv och utveckling utifrån att man tex avstår från att söka vård eller dela viktig information med skola eller socialtjänst, av rädsla för att information delas med andra.

Rädda Barnen svarar på remiss – SOU 2023:44 En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga

Rädda Barnen svarar på remiss – SOU 2023:44 En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga

Rädda Barnen avstyrker alla förslag i betänkandet. Rädda Barnen anser, i linje med FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté), att alla stater bör avskaffa barnfängelser. Därför bör Sverige inte heller införa barnfängelser. Rädda Barnen anser också att varken Kriminalvården eller SiS ,i sin nuvarande form, är lämpliga att vara huvudansvariga för verkställighet av ett frihetsber

Rädda Barnen svarar på remiss: SOU 2022:79 En uppväxt fri från våld

Rädda Barnen svarar på remiss: SOU 2022:79 En uppväxt fri från våld

Rädda Barnen har svarat på remiss av utredningen En uppväxt fri från våld. Utredningen har förslagit en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Rädda Barnen har länge efterfrågat detta och välkomnar därför utredningen och ser det som positivt att det nu finns förlag på en nationell samlad strategi för att bekämpa våld.

Kollektiva asylboenden bör undvikas i största möjliga mån, särskilt för barn

Kollektiva asylboenden bör undvikas i största möjliga mån, särskilt för barn

Rädda Barnen har kommenterat betänkandet En ny ordning för asylsökandes boende, SOU 2022:64.
Rädda Barnen delar utredningens utgångspunkt att det finns ett behov av att ha ett flexibelt mottagningssystem som underlättar en snabb och effektiv asylprocess med den asylsökande i fokus. Vi anser också, i likhet med betänkandet, att en trygg bostadssituation är av största vikt för barn. Dock ifrågas

Åtstramad anhöriginvandring ger sämre förutsättningar för att säkerställa barns rättigheter

Åtstramad anhöriginvandring ger sämre förutsättningar för att säkerställa barns rättigheter

Rädda Barnen har fått möjlighet att kommentera regeringens förslag Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl. Rädda Barnen är överlag kritisk till de förslag som framförs, då de innebär sämre förutsättningar för att säkerställa barns rättigheter enligt barnkonventionen. Det är utifrån bestämmelserna i barnkonventionen och vår

Tilläggsbidraget inom bostadsbidraget är ett viktig stöd till barnfamiljer med låg inkomst

Tilläggsbidraget inom bostadsbidraget är ett viktig stöd till barnfamiljer med låg inkomst

Rädda Barnen har fått möjlighet att kommentera regeringens förslag om Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader. Rädda Barnen har länge arbetat med barn som lever i socioekonomisk utsatthet och anser att det behövs en långsiktig ambition gällande åtgärder mot barnfattigdom. Bland annat behövs det fler familjepolitiska satsningar för

Lex Lilla Hjärtat: Nu får det var slut med små förslag på stora problem – Sverige behöver en barntjänst

Lex Lilla Hjärtat: Nu får det var slut med små förslag på stora problem – Sverige behöver en barntjänst

Idag lämnar vi in remissvaret på den utredning som kallas ”Lex Lilla Hjärtat”. Utredningens syfte var att stärka barnrättsperspektivet och barnets bästa i processen när vård enligt LVU ska upphöra. Tyvärr missar utredningen detta mål helt – förändringarna som föreslås kommer inte att leda till någon verklig förändring för barn i praktiken. Därför föreslår vi nu införandet av en barntjänst.

Goda intentioner med socialtjänstutredningen – men långt ifrån tillräckligt för barnen

Goda intentioner med socialtjänstutredningen – men långt ifrån tillräckligt för barnen

I dag skickar Rädda Barnen in remissvaret till socialtjänstutredningen. I vårt svar belyser vi att trots att utredningen har arbetats fram med goda intentioner är den inte tillräcklig för barn som far illa. I dag styrs socialtjänstens insatser av kommunens budget och inte av barnets behov. Därför behövs en ordentlig reform för att se till att barn kan få den hjälp de behöver.

Rädda Barnens yttrande över kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

Rädda Barnens yttrande över kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

​Rädda Barnen har beretts tillfälle att yttra sig över den kompletterande promemorian till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Det är utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter och vår långa och breda erfarenhet av att möta barn, unga och familjer på flykt som vi ger följande synpunkter på utredningens förslag.

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.