Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen svarar på remiss ”Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd”

Nyhet -

Rädda Barnen svarar på remiss ”Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd”

Rädda Barnen välkomnar regeringens ambition att förbättra levnadsvillkoren för personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Rädda Barnen tillstyrker utredningens förslag att människor med tillfälligt skydd ska kunna folkbokföras tidigare än vad nuvarande reglering medger. Vi avstryker dock förslaget att dessa personer inte ska omfattas av de bosättningsbaserade socialförsäkringsförmånerna och inte heller ha rätt till insatser enligt LSS.

De bosättningsbaserade förmånerna som innefattar bl.a. barnbidrag, assistansersättning och bostadsbidrag samt föräldrapenning utgör ett viktigt och grundläggande skyddsnät i vårt välfärdssamhälle. De är avgörande för att barn ska få sina grundläggande rättigheter, såsom rätten till social trygghet och en skälig levnadsstandard, tillgodosedda. Vi ser en risk att förslaget strider mot principen om icke diskriminering i barnkonventionen.

Förslaget bör inte leda till att personer som erhållit tillfälligt skydd missgynnas i förhållande till andra personer med uppehållstillstånd. Det mest rimliga hade därför varit om personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv fick rätt att folkbokföra såsom andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd.

Den oerhört låga dagersättningen lyfts i utkastet till lagrådsremiss, men inget konkret förslag om en höjning presenteras. Behovet av en höjning är akut. Dagersättningen berör alla asylsökande och inte enbart personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Rädda Barnen är kritiska till att inget förslag om höjd dagersättning presenteras.

Rädda Barnen är också kritiska till att regeringen vill bekosta implementeringen av förslaget med medel avsatta för internationellt bistånd. Rädda Barnen anser att denna typ av utgifter inte ska finansieras med biståndsmedel. Denna typ av avräkningar i biståndet innebär ett hårt slag för miljontals barn i akut behov av stöd.

Avslutningsvis saknar vi en mer omfattande analys av de praktiska konsekvenserna av förslaget, i synnerhet när det kommer till barn och deras rättigheter.

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.