Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen svarar på remiss om ökat informationsflöde till brottsbekämpningen

Nyhet -

Rädda Barnen svarar på remiss om ökat informationsflöde till brottsbekämpningen

Rädda Barnen har svarat på remiss av utredningen Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69). Rädda Barnen har i sitt remissvar fokuserat på utredningens förslag kopplat till skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och dess effekter för barn.

Rädda Barnen delar utredningens bedömning att myndigheter ska kunna dela uppgifter med varandra, på ett effektivt vis och utan för stora hinder, för att kunna fullgöra sina uppdrag. Till stor del finns redan denna möjlighet i nuvarande lagstiftning. Utredningen och dess förslag visar på flera goda intentioner, bland annat bestämmelser som gör det möjligt att lämna information för att skydda enskilda, särskilt kring att förebygga våld eller andra övergrepp mot en närstående.

Det ökade informationsflöde som utredningens förslag möjliggör får dock inte ske på bekostnad av barns rättigheter. Det är positivt att utredningen visar på en tydlig intention att en ny sekretesslagstiftning ska kunna skydda barn från att utsättas för eller dras in i kriminalitet. Däremot saknar Rädda Barnen en tydlig redovisning av hur en ökad skyldighet för skola, hälso- och sjukvård samt socialtjänst att dela information till brottsbekämpande myndigheter ska kunna utgöra ett sådant skydd för barn. Barns rätt till skydd får heller inte ställas mot barns rätt till integritet eller äventyra rätten att våga dela information till trygga vuxna vars uppgift är att ge hjälp och stöd.

Rädda Barnen anser inte att utredningen tar tillräcklig hänsyn till de överhängande risker för tapp i tillit, trygghet och förtroende och vad detta på så väl kort som lång sikt kan ha för negativa effekter för barns hälsa, liv och utveckling utifrån att man till exempel avstår från att söka vård eller dela viktig information med skola eller socialtjänst, av rädsla för att information delas med andra myndigheter. Rädda Barnen saknar dessutom en tydlig barnkonsekvensanalys av utredningens förslag. Rädda Barnen ser det inte bara som möjligt, utan önskvärt att istället arbeta med att förbättra implementeringen av nuvarande lagstiftning och bygga upp modeller av god samverkan, där sådana inte finns.

Av ovanstående anledningar avstyrker Rädda Barnen utredningens förslag i sin helhet.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.