Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen svarar på remiss ”För barn och unga i samhällsvård SOU 2023:66

Nyhet -

Rädda Barnen svarar på remiss ”För barn och unga i samhällsvård SOU 2023:66

Rädda Barnen tillstyrker samtliga förslag i utredningen. Rädda Barnen anser att utredningens samlade förslag bidrar till en förbättrad samhällsvård och avsevärt stärkta möjligheter för barn i samhällsvård att förverkliga sina rättigheter, samt ett ökat handlingsutrymme att utkräva ansvar när deras rättigheter kränks. Det är en gedigen utredning som Rädda Barnen tror och hoppas kommer täppa till faktiska hål i kedjan av samhällsvård och förstärka delar som är, och länge har varit, svaga.

Rädda Barnen lyfter i remissvaret hur denna utredning på ett föredömligt vis har samlat in och presenterat barn och ungas erfarenheter, både genom barns egna berättelser och i de analyser som underbygger presenterade förslag. Rädda Barnen vill också berömma utredningen för den sammanfattning som riktas direkt till barn och unga, såväl med egen erfarenhet av samhällsvård som allmänt intresserade.

Det är positivt att utredningen definierar begreppet samhällsvård och förtydligar vad en god vård ska innehålla med tillägget att vården ska ske med omtanke. Det är vidare positivt att utredningen lägger förslag kring regleringar som ska motverka omotiverade omplaceringar, stöd till vårdnadshavare under och efter placering samt ett ökat fokus på att stärka tillgången till hälso- och sjukvård och säkerställa en god skolgång för målgruppen.

Rädda Barnen vill understryka vikten av att lagstiftning på detta område får genomslag i implementeringen. I detta sammanhang vill vi särskilt lyfta vikten att inte dela upp syskon vid placering på andra grunder än barnets bästa och barnets rätt till sitt modersmål, att utöva sin religion och kultur, och att dessa rättigheter inte får vara avhängiga resurser eller brist på kunskap hos exempelvis socialtjänsten eller inom aktuell vårdform.

Det är viktigt att alla förslag i denna utredning genomförs samlat och i sin helhet för att leda till hållbar förändring för målgruppen. Utredningen lyfter själv att mycket arbete för att förbättra samhällsvården för barn och unga har gjorts de senaste femton åren. Trots detta har stora brister inom densamma fortsatt konstateras. Denna utredning är inte den enda som ser över regleringar som rör barn i samhällsvård. Det är viktigt att olika utredningars slutsatser och förslag harmonierar och tar hänsyn till varandra för att säkerställa en samlad lagstiftning som ger bästa möjliga utfall för placerade barn och unga i praktiken.

Rädda Barnen önskar vidare se att HVB utreds i grunden samt lämnar förslag på hur möjligheten för barn att framföra klagomål när deras rättigheter kränkts ytterligare kan stärkas. Slutligen kommenterar Rädda Barnen några av utredningens enskilda förslag och föreslår skärpta skrivningar kring bland annat socialnämndens ansvar att följa vården, hälso- och sjukvård samt utbildning.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.