Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar budgetpropositionen 2022

Pressmeddelande -

Rädda Barnen kommenterar budgetpropositionen 2022

Rädda Barnen välkomnar flera viktiga reformer i budgeten, men ser också hur det saknas många stora förebyggande satsningar för att stärka barns rättigheter och förbättra barns uppväxtvillkor. Vi ser goda intentioner, men en budget som saknar helhetsgrepp i många avgörande frågor för att barn ska få en trygg uppväxt både i Sverige och i världen.

Vi ser positivt på de stora och långsiktiga satsningar som görs på arbetet för barn och kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Dessa satsningar blir särskilt viktiga just nu då vi och många andra kunnat konstatera att våld i nära relationer har ökat under pandemin.
Samtidigt behöver regeringen arbeta mer förebyggande med denna fråga. Vi ställer oss även positiva till att underhållsstödet för ensamstående föräldrar föreslås höjas.

Vi uppskattar förslaget om statliga medel till barnrättsorganisationer för stöd till barn i utsatta situationer. Här vill vi däremot se fler och mer långtgående satsningar, och inte bara för civilsamhället. Det är inte tillräckligt för att skapa goda förutsättningar för de mest utsatta barnen. Vi saknar tidiga, främjande och förebyggande satsningar för de barn, unga och familjer som lever i störst utsatthet. När det kommer till förutsättningar för en trygg uppväxt krävs det mycket större och mer långtgående reformer. Vi vill se satsningar för att säkerställa en trygg boendesituation för alla barnfamiljer, satsningar för att ekonomisk utsatthet inte hindrar barns möjlighet till en trygg uppväxt, en god hälsa och en meningsfull fritid. Vi vill också se långsiktiga satsningar på skola, elevhälsa, BUP och socialtjänst. Här behövs mer än punktinsatser.

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Enligt artikel 4 i barnkonventionen ska Sverige till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för att säkerställa att rättigheterna i konventionen implementeras. Trots det saknas en övergripande bild och redovisning av hur mycket av statens budget som faktiskt går till att genomföra rättigheterna i Barnkonventionen. Det är inte bara vi som saknar denna redovisning, utan även FN:s barnrättskommitté har rekommenderat Sverige detta.

Vi välkomnar att regeringen bibehåller Sveriges ambitiösa biståndsmål. Mer än en miljard barn har tvingats stanna hemma från skolan på grund av pandemin och miljoner riskerar att inte komma tillbaks, oftast flickor. Miljoner och åter miljoner barn har gått miste om livsviktig hälsovård. Vi ser också att klimatkrisen drabbar barn särskilt hårt och barn i fattiga och redan hårt prövade länder drabbas värst. Samtidigt står barnen i första ledet i kampen för ett bättre klimat, inte bara här i Sverige, vi ser barn som trots att det innebär risker strejkar och protesterat runt om i hela världen. Det är därför positivt att regeringen i analysen kring biståndet lyfter att barn och unga ska sättas i centrum för klimatarbetet, att regeringen tydligt visar att den förstår hur allvarlig situationen är kring utbildning och hur stora investeringar som behöver göra i hälsovård för barn inom ramen för biståndet. Men vi behöver se att den analysen också leder till långsiktiga ökade satsningar på barn. Här saknas tydlighet i budgeten.Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Vårbudgeten 2020: Mer resurser behövs för de barn som drabbas värst av Coronakrisen

Årets vårbudget kommer i en exceptionell tid. Pandemin slår hårt mot hela världen och mot hela samhället men drabbar inte alla lika. De mest utsatta är de som drabbas värst. Satsningar behöver särskilt göras med detta i åtanke. Rädda Barnen ser positivt på stöd till kommuner för ökad likvärdighet i skolan men ytterligare åtgärder för att skydda de mest utsatta barnen kommer att krävas framöver.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.