Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vårbudgeten – ris och ros utifrån ett barnperspektiv

I dag presenterades regeringens vårbudget. Rädda Barnen uppskattar att regeringen uppmärksammar hur barn och unga drabbats särskilt hårt av pandemin men känner oro att det ekonomiska stödet till skolan inte är tillräckligt för att skapa en stor och hållbar effekt.

Rädda Barnen välkomnar regeringens ambitioner i vårpropositionen att avsätta extra resurser riktade till barn och unga i och med pandemin. Vi vill här särskilt lyfta fram det extra stöd till civilsamhället för arbete med barn i utsatta situationer som föreslås, förstärkningen av bostadsbidraget för barnfamiljer, satsningarna på att förebygga våld i nära relationer, extra resurser till skolan för att hantera konsekvenserna av pandemin och satsningar på avgiftsfria lovaktiviteter för barn och ungdomar. Dessa satsningar är välkomna och välbehövliga. Rädda Barnen är dock oroliga för att den rent ekonomiska biten av satsningar är för små – när det gäller satsningarna till skolorna för att hantera pandemins konsekvenser handlar det om 350 miljoner kronor – det innebär en dryg miljon vardera till var och en av Sveriges 290 kommuner. Vi ställer oss frågande till om det är tillräckligt.

Vi ser positivt på att enprocentmålet ligger fast och att inga betydande förändringar görs i biståndsbudgeten. I en tid då flera givare drar ner på biståndet föregår Sverige med gott exempel. Biståndet behövs nu mer än någonsin. Pandemin drabbar barnen oproportionerligt hårt och de värst drabbade är de barn som redan innan pandemin hade det sämst. Biståndet är särskilt viktigt i de fattigaste länderna. Där saknas helt förutsättningar för sådana ekonomiska stödpaket som Sverige och andra rika länder använder sig av. Den ojämlika tillgången på vaccin gör dessutom att krisen kommer att pågå längre där än i den rika delen av världen. Så länge inte hela världen vaccinerats riskerar vi mutationer som gör att våra egna insatser blir bortkastade. Det är ett bra exempel på hur solidaritet också är upplyst egenintresse. Långsiktighet och förutsägbarhet kring finansiering är viktigt för ett effektivt internationellt utvecklingssamarbete så därför är inga nyheter i biståndsbudgeten goda nyheter denna vår.

Med anledning av pandemin och att flera rapporter pekar på att barns psykiska ohälsa ökar och att barn far illa på olika sätt, hade Rädda Barnen önskat mer resurser till elevhälsan. Elevhälsan har en oerhört viktig roll att spela när det gäller att fånga upp barn som far illa, se signaler, stötta barn i olika processer och ge tidiga insatser till barn som börjar må dåligt. Vi vet att det idag ser oerhört olika ut hur mycket resurser kommuner lägger på elevhälsan och hur många elever varje läkare/psykolog/skolsköterska mfl har ansvar för. Vi vet också att det satsas minst i områden där det kanske behövs mest. Därför anser Rädda Barnen att det statsbidrag om 150 miljoner kronor för förstärkningar inom elevhälsan från höstbudgeten behöver utökas och starkare krav behöver ställas på huvudmännen att satsa extra på just elevhälsan.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Vårbudgeten 2020: Mer resurser behövs för de barn som drabbas värst av Coronakrisen

Årets vårbudget kommer i en exceptionell tid. Pandemin slår hårt mot hela världen och mot hela samhället men drabbar inte alla lika. De mest utsatta är de som drabbas värst. Satsningar behöver särskilt göras med detta i åtanke. Rädda Barnen ser positivt på stöd till kommuner för ökad likvärdighet i skolan men ytterligare åtgärder för att skydda de mest utsatta barnen kommer att krävas framöver.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.