Gå direkt till innehåll
Vårbudget 2022 - avräkningar i biståndet ett hårt slag för de miljontals som behöver vår hjälp

Pressmeddelande -

Vårbudget 2022 - avräkningar i biståndet ett hårt slag för de miljontals som behöver vår hjälp

I dag presenteras regeringens vårbudget. Rädda Barnen ser mycket kritiskt på förslaget att skära nästan en femtedel av biståndet och lägga pengarna på flyktingmottagande i Sverige. Beslutet är taget utan analys av de svåra konsekvenser som det får för människor som biståndet var tänkt att hjälpa.

I vårbudgeten meddelas att ”en betydande del av 9,8 miljarder kronor” tas från biståndsbudgeten för att bekosta flyktingmottagandet från Ukraina i Sverige. Det är nästan en femtedel av allt svenskt bistånd. Rädda Barnen anser att det är ett oansvarigt beslut. Nedskärningarna görs utan analys av de mycket svåra konsekvenser det får för människor som biståndet var tänkt att hjälpa.

Bra bistånd kräver långsiktighet och planering - dialoger där delaktighet, tillit och lokalt ägande är nyckelkomponenter i allt bra bistånd och insatser planeras i många månader, ibland år. Utöver de följder detta beslut kommer att få för redan svaga och utsatta grupper, i många fall barn, finns det flera ytterligare anledningar att vara kritisk till beslutet.

Svenska biståndspengar ska inte stanna i Sverige. Sverige blir i och med detta beslut den i särklass största mottagaren av svenskt bistånd, större än alla de tio största mottagarländerna tillsammans. Detta är fel signaler att skicka i en tid som präglas av ökande fattigdom, hunger, klimatkris, pandemi, krig och konflikt. Det sätter ett dåligt exempel för regeringar i andra länder eller för andra svenska regeringar i framtiden.

Sveriges ekonomi är god - det har regeringen upprepat i många sammanhang. Vi har råd att ha ett gott flyktingmottagande utan att dra ner på biståndet.

Men det finns också några tillskott i vårändringsbudgeten som Rädda Barnen ser positivt på:

  • 100 miljoner kronor för civilsamhällets insatser i Sverige för skyddsbehövande från kriget i Ukraina. Precis som regeringen ser Rädda Barnen att det civila samhället spelar en avgörande roll i mottagandet av de som söker skydd i Sverige. Civilsamhället tar ett stort ansvar för att Sverige ska kunna fortsätt tillförsäkra alla barn som vistas här sina rättigheter enligt barnkonventionen. Det gäller rättigheter som exempelvis rätt till trygghet och skydd, rätt till skola, bostad och en meningsfull fritid.
  • Rädda Barnen välkomnar förslaget om tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer med anledning av ökade levnadsomkostnader, som kommer att utgöra ett viktigt stöd för barnfamiljer med låg inkomst. Av regeringens förslag framgår att tilläggsbidraget till barnfamiljer bedöms utgöra ett stöd av extraordinär karaktär och därför lämnas under en begränsad tidsperiod. Rädda Barnen vill dock poängtera att åtgärder för detta syfte kommer att vara fortsatt relevanta även efter den 31 december 2022. Rädda Barnen har i flera sammanhang visat på att de familjepolitiska insatserna allt sämre förmår att leva upp till de officiella målsättningarna om alla barns rätt att växa upp under ekonomiskt rimliga villkor.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Vårbudgeten 2020: Mer resurser behövs för de barn som drabbas värst av Coronakrisen

Årets vårbudget kommer i en exceptionell tid. Pandemin slår hårt mot hela världen och mot hela samhället men drabbar inte alla lika. De mest utsatta är de som drabbas värst. Satsningar behöver särskilt göras med detta i åtanke. Rädda Barnen ser positivt på stöd till kommuner för ökad likvärdighet i skolan men ytterligare åtgärder för att skydda de mest utsatta barnen kommer att krävas framöver.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.