Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Kollektiva asylboenden bör undvikas i största möjliga mån, särskilt för barn

Kollektiva asylboenden bör undvikas i största möjliga mån, särskilt för barn

Rädda Barnen har kommenterat betänkandet En ny ordning för asylsökandes boende, SOU 2022:64.
Rädda Barnen delar utredningens utgångspunkt att det finns ett behov av att ha ett flexibelt mottagningssystem som underlättar en snabb och effektiv asylprocess med den asylsökande i fokus. Vi anser också, i likhet med betänkandet, att en trygg bostadssituation är av största vikt för barn. Dock ifrågas

Stärk barns rätt till en trygg barndom- fri från våld

Stärk barns rätt till en trygg barndom- fri från våld

Det dödliga våldet kräver givetvis polisiära insatser, polis och rättsvårdande myndigheter behöver förutsättningar att utreda grova brott. Men frågan är bredare än så. Frågan är också barnrättslig, och handlar om alla barns rätt till likvärdiga trygga uppväxtvillkor, fritt från våld. Rädda Barnen ser därför med stor oro på frånvaron av politiska förslag som på riktigt säkerställer just detta.

Ny rapport från Rädda Barnen: Barn utsatta för allvarliga brott får vänta länge på utredning

Ny rapport från Rädda Barnen: Barn utsatta för allvarliga brott får vänta länge på utredning

Polis och åklagare ska enligt lag utreda allvarliga brott mot barn inom 90 dagar, men många barn får vänta betydligt längre än så. Under perioden 2018 till 2022 har mer än vart tredje barn fått vänta mer än 90 dagar på beslut om åtal, vilket är den högsta siffran sedan 2011. Trots att många barn får vänta länge, är det dessutom färre förundersökningar som leder till åtal.

Rädda Barnen kommenterar: Regeringens reformagenda för svenskt bistånd

Rädda Barnen kommenterar: Regeringens reformagenda för svenskt bistånd

Rädda Barnen rekommenderar att regeringen genomför en remissrunda och en parlamentarisk process, så att berörda parter kan kommentera och dela med sig av sin expertis, innan regeringen fattar beslut om biståndsreformen. Sverige behöver bli bättre på att se och stötta barn. De lokala aktörerna måste få mer makt och handlingsutrymme i biståndet. Biståndet ska gå till dem som behöver det mest.

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.