Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen välkomnar reformen för våldsutsatta som bor på skyddat boende

Nyhet -

Rädda Barnen välkomnar reformen för våldsutsatta som bor på skyddat boende

Rädda Barnen välkomnar reformen som idag 26 juni presenteras för våldsutsatta som bor på skyddat boende, och ser det som nödvändiga steg för att stärka rättigheterna för barn på skyddat boende.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) har barn rätt att skyddas mot alla former av våld. Om barnet blir utsatt för någon form av våld, har barnet rätt till skydd, stöd och behandling. Så sent som i mars i år fick Sverige tydliga rekommendationer om att stärka arbetet mot våld mot barn. Barn som befinner sig på skyddade boenden har vistats i en miljö där våld och övergrepp, såväl fysiskt som psykiskt, har existerat och är därmed att anse som våldsutsatta. Sedan 2021 anses dessa barn också vara brottsoffer i den straffrättsliga bemärkelsen, då brottet Barnafridsbrott trädde i kraft. Dagens förslag är ytterligare ett steg i rätt riktning för att stärka skyddet för dessa barn, som alltför länge har varit osynliga när våld i nära relationer har diskuterats.

Rädda Barnen har själva drivit flera av dessa förslag i flera år. Detta då vi gång på gång sett hur stödet brister för barn som upplevt och utsatts för våld i hemmet. Det saknas både reglering och kvalitetskrav för vad ett skyddat boende är och vilket stöd som ska ges, barn får ingen egen placering och därmed ingen systematisk uppföljning, bedömning och utredning. Vi ser hur barn far illa då de inte får sina rättigheter tillgodosedda i form av stöd, vård, behandling, fritid och skolgång – och det har dessutom varit otydliga ansvar över vilken myndighet eller instans som har ansvar för att barnets behov och rättigheter tillvaratas.

I förslagen som idag lämnas ser vi flera delar som stärker våldsutsatta barns rätt till information, stöd, behandling och utbildning. Förslagen innebär bland annat att alla barn som vistas i skyddat boende ska ha ett eget placeringsbeslut med krav på såväl vårdplan som uppföljning från socialtjänsten samt säkerställd skolgång och vård. Det medför också ökade kvalitetskrav för skyddade boenden genom tillståndsplikt som förutsätter ändamålsenlig erfarenhet och kompetens.

Att växa upp med våld i familjen är en av de största riskfaktorerna för barn i Sverige. Våldet påverkar barns utveckling och hälsa, och kan dessutom innebära negativa konsekvenser i vuxenlivet. Därför behöver barn som lever med våld upptäckas tidigt, samtidigt som de får skydd, stöd och hjälp. Rädda Barnen anser att reformen som idag presenterats är viktiga steg för att nå dit, och att förslagen tydligt utgår från barns behov och utifrån barn som rättighetsbärare.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.