Gå direkt till innehåll
Reformen skulle förstärka alla barns rätt till en meningsfull fritid

Nyhet -

Reformen skulle förstärka alla barns rätt till en meningsfull fritid

Rädda Barnen är mycket positiva till förslagen i utredningen Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid.Idag är det alltför många barn som inte får ta del av fritidshemmets verksamhet och det är viktigt att ändra på det.

En av huvudanledningarna till att alla barn inte kan ta del av fritidshem är att det erbjuds främst till barn vars föräldrar arbetar eller studerar och att fritidshem är avgiftsbelagt. Detta drabbar särskilt barn som lever i långvarig socioekonomisk utsatthet.

Rädda Barnen har många regelbundna idrott- och kulturverksamhet under eftermiddagstid i flera socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Vi möter en stor efterfrågan hos barn, som inte har rätt eller tillgång till fritids, av sociala och fysiskt strukturerade aktiviteter. Dessa barn besöker därför ofta våra verksamheter under eftermiddagstid, då fritidshemmen är öppna. Civilsamhällesorganisationer kan inte möta upp detta behov i tillräcklig stor utsträckning. Barns tillgång till organiserade fritidsaktiviteter är ojämlik i Sverige. Rätt till en meningsfull fritid gäller däremot alla barn.

Här följer Rädda Barnens viktigaste synpunkter:

  • Rädda Barnen är mycket positiva till förslagen i utredningen. Utifrån barns rätt till meningsfull fritid i FN:s barnkonvention delar Rädda Barnen utredningens bedömning om att fritidshem bör vara avgiftsfritt och allmänt för alla 6–9-åringar.
    Inget barn ska tvingas avstå från att ta del av fritidshemmet med anledning av föräldrarnas sociala eller ekonomiska situation. Om förslaget går igenom skulle det ha en mycket positiv effekt för att tillgodose barns rätt till meningsfull fritid, i enlighet med FN:s barnkonvention och barnrättslagen.
  • Rädda Barnen delar också utredningens bedömning om att fritidshem och öppen fritidsverksamhet för 10–12-åringar bör utredas i särskild ordning, för att bättre möta den här åldersgruppens behov. Vi vill här särskilt betona vikten av att barn ska ges möjlighet att komma till tals och få sin åsikt beaktad i utformningen, enligt artikel 12 i barnkonventionen om barns rätt till delaktighet.

Rädda Barnen har valt att kommentera de delar som är mest relevanta utifrån vårt perspektiv.
Vad gäller övriga delar av betänkandet har Rädda Barnen inga synpunkter och vare sig till- eller avstyrker dessa.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.