Gå direkt till innehåll
Mer behövs för att stärka barns rättigheter i föräldrabalken

Nyhet -

Mer behövs för att stärka barns rättigheter i föräldrabalken

Rädda Barnen har svarat på remissen Tryggare hem för barn (SOU 2022:71). Utredningen har haft i uppdrag att se över delar av föräldrabalkens regler om vårdnadsöverflyttning och adoption för barn placerade i familjehem. Utredningen har även sett över frågor som rör stärkt skydd för barn i föräldrabalken när det kommer till umgänge – särskilt när det finns uppgifter om våld eller annan allvarlig kränkning.

De konkreta förslag som tas upp i utredningen kopplat till umgänge handlar primärt om att det inte går att fastställa situationer där umgänge aldrig ska ske, utan att det behövs göras utifrån en helhetsbedömning för barnet. Utredningen föreslår också en bredare syn om vilka omständigheter som ska tas i beaktande i processer kring umgänge samt förslag kring riskbedömningar. Utredningen tar även upp möjligheten till utbildningsinsatser för domstolar.

Sammanfattningsvis ser Rädda Barnen att förslagen som presenteras är långt ifrån tillräckliga för att stärka barns rättigheter i föräldrabalken. Det behövs större och mer övergripande förändringar för att säkerställa att barn ses som rättighetsbärare i föräldrabalken.

Här följer Rädda Barnens viktigaste synpunkter:

Rädda Barnen hade önskat en översyn av föräldrabalken kopplat till barns rättigheter – i synnerhet när det kommer till processer som rör vårdnad, boende och umgänge. Rädda Barnen anser att det behövs en bredare översyn över hur barns rättigheter kan stärkas i föräldrabalken. Rädda Barnen ser inte hur de förslag som framkommer i utredningen kommer leda till en förändring föräldrabalken för att skydda barn i utsatta situationer. Rädda Barnen hade både önskat bredare direktiv till utredningen för en sådan översyn och mer långtgående förslag än de som framkommit.

De förslag som presenteras i utredningen bedöms av Rädda Barnen som otillräckliga för att säkerställa skydd för barn i föräldrabalken. Rädda Barnen ser behov av att utreda barns rätt att få vara egen part i samtliga processer som rör vårdnad, boende och umgänge samt även deras rätt till juridiskt ombud. Detta är frågor som inte tas upp i utredningen, vilket Rädda Barnen beklagar.

Även när det kommer till utredningens förslag om barn i familjehem så bedömer Rädda Barnen dem vara alltför fragmentariska. Just nu pågår flera utredningar kring barn i samhällets vård. Det leder till flera parallella processer, där det inte finns någon samordning däremellan.

Sammantaget kan Rädda Barnen konstatera att de parallella processer och utredningar som sker tenderar att leda till enskilda och otillräckliga förslag som saknar helhetssyn – vilket leder till minskade förutsättningar att stärka skyddet för barn.

Rädda Barnen hade önskat en bredare översyn kring all lagstiftning och reglering som rör barn i samhällets vård, samt vid vårdens upphörande.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.