Gå direkt till innehåll
Kollektiva asylboenden bör undvikas i största möjliga mån, särskilt för barn

Nyhet -

Kollektiva asylboenden bör undvikas i största möjliga mån, särskilt för barn

Rädda Barnen har kommenterat betänkandet En ny ordning för asylsökandes boende, SOU 2022:64.

Rädda Barnen delar utredningens utgångspunkt att det finns ett behov av att ha ett flexibelt mottagningssystem som underlättar en snabb och effektiv asylprocess med den asylsökande i fokus. Vi anser också, i likhet med betänkandet, att en trygg bostadssituation är av största vikt för barn. Dock ifrågasätter vi flera av slutsatserna och förslagen i betänkandet.

Rädda Barnen möter många barn och föräldrar som bor på asylboenden idag, både i kollektiva och enskilda lägenheter. Vår erfarenhet samt forskning visar att kollektiva boendeformer, vilket föreslås bli huvudregel, som regel har negativ inverkan på ett barns rätt till ett tryggt och skäligt boende. Rädda Barnen anser att flera av betänkandets förslag är oroväckande ur ett barnrättsperspektiv.

Enligt betänkandet läggs ett stort ansvar på Migrationsverket för implementeringen av förslagen och utformningen av boendena. Därmed är det utifrån betänkandet osäkert hur asylsökandes rättigheter i praktiken kommer att tillgodoses genom de föreslagna ändringarna.

Sammanfattning av Rädda Barnens synpunkter:

  • Rädda Barnen anser att kollektiva boenden för asylsökande ska undvikas i största möjliga mån, särskilt för barn. Denna miljö skapar otrygghet och begränsar möjligheten att tillgodose barnets rättigheter. Om alla asylsökande som regel ska bo på asylboenden under hela asyltiden krävs stora förbättringar jämfört med dagens asylboenden.
  • Då trångboddhet i sig är norm på kollektiva asylboenden ställer vi oss frågande till avsikten att skapa flera kollektiva asylboenden samtidigt som man i betänkandet säger sig vilja motverka just trångboddhet.
  • En av Rädda Barnens huvudinvändningar mot kollektiva asylboenden är att otrygghet och våld är vanligt förekommande. Otrygga boenden kan få långtgående konsekvenser för barns och föräldrars psykiska hälsa och integrationsmöjligheter. Rädda Barnen rekommenderar därför mindre enheter och flexibilitet i förhållande till individuella behov och förutsättningar, i synnerhet ur ett barnrättsperspektiv.
  • Det är avgörande hur boenden utformas, i synnerhet ur ett barnrättsperspektiv. Utrymme för lek och läxläsning är ett krav och barnvänliga lekplatser måste finnas. De begränsningar som kollektiva asylboenden innebär idag främjar inte barns skolarbete och välmående, snarare tvärtom. Det krävs krafttag om man på allvar vill åtgärda detta.
  • Rädda Barnen tillstyrker förslaget att asylboenden bör ligga i anslutning till samhällen med allmänna kommunikationer och tillgång till service. Detta är av mycket stor vikt. Många av de asylsökande som vi möter känner sig idag isolerade på boenden långt från samhället.
  • Vi välkomnar att utredningen tar misskötsamhet på asylboenden på allvar och föreslår åtgärder för att minska problematiken. En av de viktigaste förebyggande åtgärderna handlar om hur människor placeras och därför vill vi återigen betona vikten av individuella hänsyn vid boendeplacering och att barn i största möjliga mån kan undvika kollektiva boenden.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.