Gå direkt till innehåll
Om inte regeringen agerar nu riskerar flera oskyldiga svenska barn att dö i nordöstra Syrien säger Rädda Barnen.
Om inte regeringen agerar nu riskerar flera oskyldiga svenska barn att dö i nordöstra Syrien säger Rädda Barnen.

Pressmeddelande -

”Hämta hem de svenska barnen från Syrien” lyser upp Riksdagshuset

I kväll lyser Riksdagshuset och en av Hötorgsskraporna upp av budskapet ”Hämta hem de svenska barnen från Syrien”. Uppmaningen är riktad till regeringen, som ännu inte gett besked om de ska ta hem de 50-70 svenska barn som lever i läger i nordöstra Syrien.

Upp till fyra svenska barn har dött i eller på väg till läger i Syrien. Vinterns kyla kan innebära stora risker för barnens liv och därför måste regeringen göra allt i sin makt för att ta hem barnen tillsammans med deras mödrar.

– Regeringen kan inte ignorera budskapet när det bokstavligen står på deras väggar, säger Ola Mattsson, chef för Sverigeprogrammet på Rädda Barnen.

– För många svenskar betyder december adventsfika, glöggmingel och kvalitetstid med nära och kära. För barnen i Syrien är december förknippad med livsfara, säger OIa Mattsson.

I snart ett år har Rädda Barnen drivit på för att de svenska barnen ska få komma hem. Regeringen har lovat att de dagligen arbetar med denna fråga. Samtidigt har ingenting hänt sen i maj, då sju barn fick komma hem.

– Regeringen skyler, skyller och utreder. Deras lovord om att de dagligen arbetar med frågan har inte hjälpt barnen i Syrien. Vi tycker såklart att det är olyckligt att vi måste rikta samma kritik nu som vi gav i april, säger Ola Mattsson.

– Barn ska inte straffas på grund av deras föräldrar är misstänkta för brott. Att ta hem barnen med sina mödrar handlar både om att skydda barn och att bekämpa den globala terrorismen. Lägren är idag utpekade som en stark rekryteringsgrund för IS. Europeiska länder måste ta en aktiv roll i kampen mot terrorism. Det gör vi genom att lagföra misstänkta, säger Ola Mattsson.

Den senaste tidens utveckling i regionen gör att det snart kan var för sent att hämta hem barnen. Det är bråttom men det är ännu inte för sent.

– Möjligheten att hämta hem barnen minskar långsamt för varje dag. Rädda Barnen gör vad vi kan på plats för att hjälpa barnen och sprida information i Sverige om den ohållbara situationen i lägren. Men det är bara regeringen som kan ta hem barnen, avslutar Ola Mattsson. 


Lyssna gärna på 
Rädda Barnen Dokumentär, där mor- och farföräldrar berättar om sin kamp för att få hem sina barnbarn till Sverige.


English version below: 

"Pick up the Swedish children from Syria" illuminates the Sweden’s Parliament

If the government does not act now, there’s a risk that more innocent Swedish children will die in North East Syria, says Save the Children Sweden.

This evening the Parliament and one of the Hötorgs skyscrapers was illuminated by the messages “Don’t leave Swedish children trapped in Syria” and "Pick up Swedish children from Syria". This call is addressed to the government that has not yet indicated that they will bring the 50-70 Swedish children from camps in North East Syria.

Up to four Swedish children have died in or on their way to these camps in Syria. The winter cold poses great risks to the lives of all children and the government must therefore do everything in its power to bring the children home with their mothers.

– The government cannot ignore the message when it is literally on their walls," says Ola Mattsson, head of the Sweden Programme at Save the Children Sweden.

– For many Swedes, December means Advent-fika, mingling with friends and colleagues over mulled wine and quality time with loved ones. For children in Syria, December is associated with life-threatening risks, says OIa Mattsson.

For almost a year, Save the Children has been calling for the Swedish children to be allowed to come home. The government has promised that they are working on this issue on a daily basis. At the same time, nothing has happened since May, when seven children were allowed to come home.

– The government shirks, blames and investigates. Their promises that they are working on this daily has not helped these children of Syria. It is regrettable that we must direct the same criticism now that we did in April, says Ola Mattsson.

– Children should not be punished because their parents are suspected of crimes. Bringing these children home with their mothers is about protecting children and fighting global terrorism. The camps are today regarded as a strong recruitment base for IS. European countries must play an active role in the fight against terrorism. We do this by investigating and prosecuting suspects,” says Ola Mattsson.

Recent developments in the region mean that it may soon be too late to bring the children home. It's urgent but it's still not too late.

– The possibility of bringing the children home diminishes every day. We at Save the Children are doing what we can in North East Syria to help the children, and sharing information in Sweden about the unsustainable situation in these camps. But only the government can take the children home, concludes Ola Mattsson.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.