Gå direkt till innehåll
Rädda Barnens nya rapport: I Afghanistan riskerar både flickor och pojkar att utsättas för grovt våld, hot och allvarlig diskriminering

Pressmeddelande -

Rädda Barnens nya rapport: I Afghanistan riskerar både flickor och pojkar att utsättas för grovt våld, hot och allvarlig diskriminering

Rädda Barnen har precis kommit ut med rapporten ”Tankar om att återvända”. Rapporten lyfter barns och ungas, men även föräldrars, erfarenheter av en bristfällig och osäker asyl- och återvändandeprocess, samt deras tankar inför att återvända till ett av världens farligaste länder, Afghanistan.

I rapporten har röster samlats från barn, unga och föräldrar som ännu inte har återvänt, samt från skolpersonal som mött barn och unga som riskerar utvisning. Erfarenheter från ungdomar som redan har återvänt från Sverige lyfts också. Syftet med rapporten är att ge en röst åt de barn och unga som på olika sätt kommit i kläm i det svenska asylsystemet, och att kommunicera till regering, riksdag samt berörda myndigheter, att situationen i Afghanistan är allt för allvarlig för att barn och unga ska utvisas dit. Samtidigt vill rapporten belysa hur vuxna kan ge stöd till barn som ändå tvingas återvända.

- Det mest akuta är nu att utvisningarna av barn och unga stoppas, eftersom Afghanistan är ett av världens farligaste länder och barn är särskilt utsatta, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Många av barnen och ungdomarna som riskerar utvisning har dessutom varit i Sverige i många år och är väldigt etablerade i landet. De kan svenska, vill gå i skolan och arbeta här.

- De är mycket oroliga inför ett eventuellt återvändande och många uppger att de hellre lever utan papper i Sverige än återvänder. Olika former av tidsbegränsade uppehållstillstånd gör också att barn och unga lever i en konstant rädsla för att deras tillstånd inte ska förlängas. Detta är ingen varaktig lösning, fortsätter Helena Thybell.

Rapporten beskriver även vilka utmaningar barnen har att vänta om de återvänder till Afghanistan. Nedan följer några citat från barnen som intervjuats om situationen i landet.

Kvinnor och flickor är t ex särskilt utsatta i Afghanistan och deras rättigheter är kraftigt beskurna.
”Flickor och kvinnor har inga rättigheter. Mannen bestämmer allt. Män får göra vad som helst med oss. Vi behandlas som djur.”
Flicka i familj

När jag levde i Afghanistan fick jag inte gå i skola för att jag är flicka. Du får inte det när du är flicka.”
Ensamkommande flicka

Men även pojkarna hotas av våld, otrygghet och diskriminering.
”Båda könen är utsatta för sexuellt våld. I vissa provinser säljs små barn som sexslavar, föräldrarna ges inget val. Många barn lär sig också om vapen, hur de ska bli heliga krigare och självmordsbombare.”
Ensamkommande pojke

Det finns dessutom en särskilt hotbild gentemot återvändare från Europa eftersom de kan upplevas ha ”västerniserats”.
Om du har bott i Europa ses du inte som en afghan. Du är inte muslim längre. Du måste dö för annars kan du få andra att sluta vara muslimer också.”
Ensamkommande pojke


Om rapporten "Tankar om att återvända"

Rapporten är en del av ett större projekt som Rädda Barnen genomfört under år 2017–2019. Syftet är att få bättre kunskap om situationen för barn och unga som återsänds till Afghanistan efter att ha ansökt om asyl i Europa.

Den absolut största gruppen ensamkommande barn som kom till Sverige 2015-2017 kom från Afghanistan. Under 2017 och framåt har antalet minskat. Andelen asylsökande barn är dock proportionellt högre bland asylsökande från Afghanistan jämfört med andra länder under hela denna tid.

Detta är en målgrupp som Rädda Barnen ofta mött i sin verksamhet runt om i landet, särskilt ensamkommande men också barn i familj. Vi har under en lång tid engagerat oss för den gruppen som drabbats hårt på flera sätt.

I oktober 2018 lanserades den globala rapporten ”From Europe to Afghanistan”. Den svenska rapporten är en uppföljning till den rapporten för att tydligare lyfta det svenska perspektivet.

I den svenska rapporten har vi talat med totalt 63 personer med afghansk nationalitet som antingen befinner sig eller har befunnit sig, som asylsökande i Sverige. Därutöver tillkommer hundratals samtal som inkommit till Rädda Barnens stödlinje. Vi har också inhämtat information genom en enkätundersökning till 140 personer, främst lärare och annan skolpersonal, samt genom samtal med intresseorganisationer och myndigheter.

Rapporten vänder sig framför allt till Sveriges regering, riksdag och berörda myndigheter, såsom Migrationsverket, Polisen, Kriminalvården, Socialstyrelsen, men även till allmänheten.

För ytterligare info, besök seminariet ”Barnets rättigheter i återvändandeprocessen”, som går av stapeln idag 3 december. Du kan hitta mer info här:

https://svse.invajo.com/event/svenskar%C3%B6dakorset%2Cr%C3%A4ddabarnen%2Cunicefsverige/seminariumombarnetsr%C3%A4ttigheteri%C3%A5terv%C3%A4ndandeprocessen%2C3december2019

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.