Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Barnombudsmannens årsrapport

Idag presenterar Barnombudsmannen sin årsrapport; Bryt tystnaden. Den handlar om barn och unga med psykisk ohälsa och visar på hur barnets rättigheter får stå tillbaka när samhällets stöd sviktar. Barnombudsmannen lämnar fyra förslag till nödvändiga åtgärder för att förbättra situationen och Rädda Barnen kommenterar.

BO föreslår: Inrätta en barnlots i varje landsting/region. Det ska finnas en väg in i vårdkedjan för barn och unga som mår dåligt.

Rädda Barnen instämmer! Rädda Barnen verkar för att ansvaret för det första mottagandet av barn och unga med psykisk ohälsa ska vara tydligt utpekat och resurssatt i samtliga kommuner och landsting. Så ser det inte ut idag. På många håll saknas förebyggande och tidiga insatser för barn och unga med psykisk ohälsa och barn och föräldrar vet inte vart de ska vända sig för att få stöd. I vissa fall riskerar barn att bli helt utan vård vilket kan få allvarliga, livsavgörande följder.

Det är en hel del som behöver falla på plats för att behovet av rätt stöd i rätt tid kan anses tillgodosett. Vikten av ett gott bemötande inte att förglömma. Rädda Barnen ser en storsatsning på elevhälsan som högst angelägen och ofrånkomlig. En barnlots med tydligt utpekat ansvar att hjälpa barn med psykisk ohälsa till rätt mottagande, stöd och hjälp kan också fylla en viktig funktion.

BO föreslår: Följ upp självmord bland barn. Det behövs mer kunskap om hur skyddsnätet kan förbättras.

Rädda Barnen instämmer! Tidiga tecken på psykisk ohälsa är en allvarlig riskfaktor för psykiatrisk vård senare i livet. Det finns alltså ett samband mellan egen upplevd psykisk ohälsa i ungdomen och att insjukna i psykiatriska sjukdomar och begå självmord senare i livet. Rädda Barnen anser att Sverige måste satsa mer och bli ännu mycket bättre när det gäller suicidprevention. Vi instämmer också med BO att utredningar om barns självmord kan ge värdefull och nödvändig kunskap om vad det är vuxenvärlden har missat när en ung människa inte sett någon annan utväg än att sitt liv.

BO föreslår: Lagstifta om barnets rätt till information och delaktighet i den psykiatriska vården. Utred hur barnets rätt till självbestämmande och integritet kan stärkas.

Rädda Barnen instämmer! Enligt Barnkonventionen, ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet. Sverige har ratificerat Barnkonventionen och därmed förbundit sig till att använda alla lämpliga administrativa, lagstiftnings- och sociala åtgärder för att uppfylla den. Barn har rätt till goda uppväxtvillkor och till bästa uppnåeliga hälsa samt rätt till sjukvård och rehabilitering. Sverige har förbundit sig till att säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller fastställda normer vad gäller bland annat säkerhet och hälsa. Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall vården förebygga ohälsa och bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Den ska vara lätt tillgänglig och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Socialtjänstlagen reglerar att barnets bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som rör barn. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Det är hög tid att se till att denna lagstiftning också efterlevs!

BO föreslår: Tvångsvård och tvångsåtgärder i psykiatrin måste skilja på barn och vuxna och utgå från ett barnrättsperspektiv.

Rädda Barnen instämmer! Det är mycket som tyder på att barnperspektivet får stå tillbaka när det gäller den barn- och ungdomspsykiatriska vården, inte minst när det gäller tvångsinsatser. Barns upplevelser av brister i bemötande, att beslut fattas ovanför ens huvud, att inte bli lyssnad på och att sakna möjlighet att påverka måste tas på allvar. Det är viktigt att de påtalade bristerna i inrapportering och i dokumentation genast åtgärdas. Tid för inrapportering och dokumentation får aldrig ske på bekostnad av att kunna ge barnet ett gott bemötande, ge rätt information och att ta sig tid till att lyssna och försöka förstå situationen utifrån barnets perspektiv.

Läs BO:s rapport.

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.