Gå direkt till innehåll
Adriana, som egentligen heter något annat, har flytt från Venezuela till Colombia. Adriana har inte blivit intervjuad i rapporten. Fotograf: Mats Lignell.
Adriana, som egentligen heter något annat, har flytt från Venezuela till Colombia. Adriana har inte blivit intervjuad i rapporten. Fotograf: Mats Lignell.

Pressmeddelande -

Stor studie från tre världsdelar: flickor på flykt en särskilt utsatt grupp utan stöd och skydd

Ingen flicka eller flykt är den andre lik. Förutsättningar och berättelser skiljer sig åt, men alla flickor på flykt lever i en extra stor utsatthet men vågar trots det att lämna våld, hunger och brist på utbildning med stor målmedvetenhet. Tyvärr finns det få studier om flickor på flykt och därför släpper Rädda Barnen nu fyra omfattande rapporter och en podcast från tre olika världsdelar.

I fyra rapporter från tre olika världsdelar har Rädda Barnen undersökt hur flickor på flykt hade det i hemlandet, på flykt och i vissa fall när de anlänt till sin slutdestination. Flickornas berättelser pekar på såväl allvarliga rättighetskränkningar som en stark målmedvetenhet och förmåga att ta sig vidare.

Oavsett situation i hemlandet eller hur flykten har varit så får de flickor som får ett bra mottagande i mottagarlandet bättre förutsättningar, de gifter sig senare och får färre barn med högre utbildning och bättre välmående.

– Världens modigaste flickor är de på flykt, de som vågar lämna sitt hem och sin familj för att söka skydd, få utbildning eller bli mätta. Flickorna lever i en enorm otrygghet och utsätts för allvarliga risker under flykten. Genom att skydda och erbjuda bra mottagande kan vi ge dessa flickor ett bättre liv som även skapar bättre förutsättningar för nästa generation i det nya landet, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Anledningar till att flickor väljer att fly skiljer sig åt. Flickor som lyckats fly från Venezuela till Colombia uppskattade allra mest att få tre mål mat om dagen. I hemlandet Venezuela led 28% av gravida kvinnor av akut undernäring. För flickor som lämnat Zambia och Mocambique till Sydafrika sökte majoriteten en bättre framtid med jobb eller utbildning. För många var våld i hemmet, eller andra former av könsrelaterat våld, brytpunkten som fick flickorna att packa väskan.

De flickor som flytt från Mellanöstern till Balkan flydde vanligtvis från konflikt, men även där utgjorde risken att utsättas för könsrelaterat våld en orsak till flykt. För de familjer som flydde med döttrar var risken för bortgifte, våld i hemmet eller hoppet om att kunna ge flickorna utbildning ytterligare faktorer som fick dem att fly.

– Flickor på flykt lever i en extra stor utsatthet och möter en rad olika hot längst vägen. Trots det finns inte mycket forskning för att förstå flickors situation och vad som behöver göras för att säkerställa att de får skydd. Tack vare våra rapporter får vi fördjupad kunskap om hur vi når och hjälper dessa flickor, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

De fyra rapporterna undersöker situationen för flickor som flytt till Sydafrika, Colombia, Mexiko Serbien, Grekland, och Bosnien och Herzegovina. I det här nya poddavsnittet av Rädda Barnen Dokumentär berättar flickor från flera afrikanska länder själva om sina upplevelser att vara på flykt och kampen för att klara sig i ett nytt land. Lyssna här.

Rädda Barnen arbetar med att stötta flickor på flykt i deras hemländer, under flykten och i mottagarländerna. Genom rapporterna vill Rädda barnen lyssna på, och lära av, flickor själva. Vi kommer att ytterligare stärka arbetet med flickor på flykt genom att anpassa våra insatser till deras verklighet och behov, i enlighet med rapporternas rekommendationer:

  • Lyssna och lära av flickor på flykt. Fortsatt investering för att förstå flickors situation och integrera lärdomarna i program- och påverkansarbete behövs.
  • En genusanalys ska genomsyra all programverksamhet och politisk påverkan för barn på flykt för att se till att flickors, liksom andra barns, behov och rättigheter säkerställs.
  • Integrera förebyggande insatser och stöd till flickor som utsatts för könsrelaterat våld i all programverksamhet som riktar sig till barn och unga på flykt.
  • Förbered och utrusta flickor på flykt för att stärka deras möjligheter att fatta beslut och hantera risker samt säkerställa deras tillgång till uppdaterad information och kontakter.
  • Stärk de nätverk som flickor på flykt själva har skapat och på solidariteten mellan flickor och kvinnor. Nätverken hjälper flickor att tillgodose sina behov och försvara sina rättigheter.
  • Ha i åtanke att flickor, liksom deras behov, är olika. Insatser för att hjälpa flickor på flykt behöver utarbeta strategier för att nå olika grupper av flickor, och särskilt de mest utsatta, såsom flickor som själva har barn, flickor med funktionshinder, flickor från etniska minoriteter.
  • Erbjud barnpassning som en del av verksamheten. Många flickor på flykt är eller blir gravida under resans gång. De behöver tillgång till hälsovård, men också till samma aktiviteter som alla andra unga på flykt. Barnpassning är en förutsättning för att de ska kunna delta på lika villkor.
  • Skapa trygga rum för flickor, där de kan stärka sin egenmakt, nätverk och kunskaper.
  • Bedriv påverkansarbete för att skydda flickor på flykt utan papper och håll myndigheter till svars så att deras rättigheter respekteras. Barns rättigheter ska upprätthållas i alla sammanhang, även på flykt. 


Rapporterna går att ladda ner här eller längre ner på sidan. 

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.