Gå direkt till innehåll
Sexuellt våld i krig riktas oftast mot barn

Pressmeddelande -

Sexuellt våld i krig riktas oftast mot barn

Det är främst barn som utsätts för sexuellt våld i världens olika konfliktområden. Trots det prioriteras inte barns rätt till trygghet och skydd i det internationella humanitära arbetet. Insatserna för att skydda barn från sexuellt våld räcker bara till mindre än en fjärdedel av de beräknade behoven, visar en rapport från Rädda Barnen. 

 - Att sexuellt våld används som ett vapen i många konflikter är ett känt och avskyvärt faktum. Majoriteten av de som utsätts för detta är barn. Det ger dem skador för resten av livet, såren sitter kvar oerhört länge såväl fysiskt som psykiskt, säger Ylva Sperling, expert på trygghet och skydd för barn i krig och katastrofer på Rädda Barnen, och en av medförfattarna till rapporten ”Unspeakable Crimes Against Children – Sexual Violence in conflict” .

I rapporten skriver Rädda Barnen att även om det är mycket svårt att ta fram exakta siffror på hur omfattande det sexuella våldet är i olika konflikter, kan man genom de vittnesmål som organisationen samlat in från olika konfliktdrabbade områden ändå konstatera att barnen drabbas i större utsträckning än andra. I Liberia visar en studie att mer än 80 procent av offren för könsrelaterat våld var yngre än 17 år, i de flesta fall rör det sig om våldtäkter. I Kongo-Kinshasa fann FN 2008 att omkring två tredjedelar av de som utsattes för sexuellt våld var barn. Rädda Barnens rapport redogör också för fall i olika konflikthärdar där barn avrättas efter att ha blivit utsatta för övergrepp, där såväl pojkar som flickor kidnappas av väpnade grupper, och fall där föräldrar i ett desperat försök att ge sina barn en säkrare tillvaro säljer dem till människohandlare.
 Men tragiken är också dubbel. Rapporten konstaterar att förekomsten av sexuellt våld göms undan även sedan de väpnade konflikterna upphört, eftersom problemen är så svåra att hantera för alla inblandade. De som utsatts riskerar att bli stigmatiserade, och övergreppen bryter ner förtroendet mellan människor i hela samhällen.


-  Därför vill vi att arbetet med att skydda barn i konflikter - och även efter konflikter - prioriteras högre när FN och andra aktörer fördelar resurser för det humanitära arbetet. Det går att förhindra och förebygga att övergreppen blir ett mönster i en konflikt. Barn kan få skydd i till exempel skolor och andra barnvänliga platser, flyktingläger kan planeras bättre för att minska övergrepp på barn och rättssystemen kan förstärkas så att förövarna ställs till svars, säger Ylva Sperling.


FN:s egna siffror (UNOCHA) visar att när de humanitära resurserna fördelas hamnar barns rätt till trygghet och skydd lågt i prioriteringsordningen. Totalt endast 1,42 % av världens samlade humanitära resurser avsätts för åtgärder som rör trygghet och skydd eller rättssäkerhet. Bara en knapp fjärdedel av den beräknade nödvändiga finansieringen avsätts för detta ändamål.

Rädda Barnen vill därför att:

  • mer resurser avsätts till att ge barn trygghet och skydd i katastrofsituationer och att ge rehabilitering till de som utsatts för sexuellt våld.
  • insatser som rör sexuellt våld i konfliktområden bör fokusera på barn, eftersom det oftast är de som utsätts för våldet.
  • förövarna av sexuellt våld ska ställas till svars för sina handlingar.
  • FN får resurser och mandat att skydda barn i konfliktområden.

 

För mer information kontakta Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90, eller press@rb.se
     

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.