Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rädda Barnens riksmöte: uttalande till stöd för Deklarationen för en stark demokrati

Bakgrund

År 2021 är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. I samband med detta har kommittén Demokratin 100 år tagit fram Deklarationen för en stark demokrati, för att på Sveriges regerings uppdrag uppmärksamma och stärka demokratin i landet. (https://vardemokrati.se/). Kommittén har regeringens uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att delta, såsom skolväsendet, civila samhället, myndigheter och kommuner. Deklarationen tar avstamp i att demokratin fyller 100 år är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin i Sverige.

Att ställa sig bakom deklarationen innebär att också åta sig att under åren 2020–2021 bidra till ett antal åtaganden:
Att värna alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och ta avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.
Att bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:
- verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
- arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
- bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Precis som demokratin har Rädda Barnen funnits i Sverige i 100 år. Rädda Barnens grundare var också med och kämpade för den framväxande demokratin i Sverige. Det har varit ett sekel av arbete med att sätta barnets rättigheter och behov i fokus. Vårt arbete för att FNs konvention om barnets rättigheter ska bli verklighet för varje barn vilar på en lång och stark demokratisk tradition och praktik.

Rädda Barnen är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse. Vi är en medlemsorganisation med demokratiskt valda beslutande organ, lokalt, regionalt och nationellt. Verksamheten utgår från den värdegrund som uttrycks i FN:s barnkonvention. Demokratin, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter är hörnstenar i vårt arbete för och tillsammans med barn, i Sverige och över hela världen.

Rädda Barnen har en stark lokal förankring, där våra medlemmar och medarbetare dagligen arbetar för barnets rättigheter. Vi finns över hela Sverige. Genom våra cirka 60 000 medlemmar, organiserade i 150 lokalföreningar och genom våra medarbetare har vi verksamhet i närmare 200 av landets kommuner. Rädda Barnen finns över hela världen. Vi verkar i 120 länder inklusive flera av de mest eftersatta länderna vad gäller demokratiska fri- och rättigheter.

Riksmötets uttalande

Demokratin är stark i Sverige. Trots det ifrågasätts och utmanas den på olika sätt även i vårt land. I Rädda Barnen träffar vi dagligen barn som lever i utsatthet. Barn som inte känner tillit till det demokratiska systemet, utan snarare upplever stor maktlöshet och att samhället inte lyssnar på dem. Rädda Barnen arbetar, tillsammans med andra aktörer, för att dessa barns röster ska höras. Det handlar om barns rätt till delaktighet och inflytande och deras rätt att bidra till det demokratiska samtalet.

Rädda Barnen kommer därför under 2020 och 2021 bidra till att stärka demokratin genom att:

- minska diskrimineringen av barn som lever i socioekonomisk utsatthet och stärka deras inflytande över frågor och beslut som påverkar deras liv, genom arbetet som utförs i många av våra lokalföreningar och genom vår verksamhet ”På lika villkor”. När klyftorna ökar blir det ännu viktigare att stärka det demokratiska utrymmet för dessa barn.

- stärka barns rätt till delaktighet, demokratiskt deltagande och inflytande genom att aktivt driva frågan om att sänka rösträttsåldern till 16 år vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

- fortsätta arbeta för en human asylrätt och lyfta situationen för barn i migration och deras rättigheter. Med den nuvarande restriktiva migrationslagstiftningen påverkas många barn som redan lever i stor utsatthet, däribland papperslösa barn. Rädda Barnen har en viktig roll i att göra dessa barns röster hörda i samhällsdebatten och det politiska rummet. Vi kommer exempelvis lyfta barns åsikter i debattinlägg och möten med politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

- fortsatt ställa om verksamheten för att i större utsträckning också vara närvarande online och öppna upp fler kanaler för att mötas. I tider av kris, såsom nu under coronapandemin, fattas ofta beslut som kan begränsa våra fri- och rättigheter, vilket gör medvetenhet och kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter än viktigare. 

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33