Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen konstaterar: Livets lotteri avgör fortfarande barnets möjlighet till skydd och stöd i Sverige

Pressmeddelande -

Rädda Barnen konstaterar: Livets lotteri avgör fortfarande barnets möjlighet till skydd och stöd i Sverige

I Rädda Barnens tilläggsrapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter konstaterar vi att det fortfarande är livets lotteri som avgör huruvida barn får sina rättigheter tillgodosedda i Sverige - det vill säga att barnets tillgång till skydd och stöd beror på vilken kommun barnet bor i. Skillnaderna är mest allvarliga för de redan utsatta barnen.

I Rädda Barnens tilläggsrapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter uppmärksammas de barn som befinner sig i de mest utsatta situationerna; asylsökande, papperslösa, barn med funktionsnedsättningar, barn utsatta för våld och/eller psykisk ohälsa, barn i samhällsvård och barn som lever i ekonomiskt utsatta situationer. Genomgående kan vi konstatera att barn i
utsatta situationer har oacceptabla skillnader i möjligheten till stöd och skydd beroende på var i Sverige barnet bor.

Bland annat ser vi allvarliga skillnader och brister i:

Kunskap om barnkonventionen och hur man använder sig av barnets bästa
”Vi vet inte vad barnkonventionen är för något, vi har inte det i skolan”
Läxläsningsgrupp, På lika villkor

Utbildning när skolan inte kompenserar för elevernas bakgrund
En del elever kan få mycket stöd av sina föräldrar där hemma och en del kanske inte får det.
Det är inte riktigt rättvist.

Elev, Luleå

Aktiva insatser för att minska konsekvenserna av att växa upp i fattigdom och socialt utanförskap
”Jag har förlorat många vänner på grund av att vi inte har tillräckligt med pengar. De tror inte att jag vill umgås med dem på grund av att jag inte kan följa med på saker. Men det vill jag! Jag har bara inte de resurserna.”
Tjej 17 år

Mottagandet av ensamkommande barn
”På grund av förberedelseklassen ligger jag två år efter mina jämnåriga kamrater.  Jag är ledsen över det. Jag har förlorat så mycket tid.”
Flicka från Irak

- Tack vare verksamheten inom Rädda Barnens medlemsrörelse och vår behandlingsverksamhet träffar vi många barn i utsatta situationer i Sverige som vittnar om de allvarliga och långvariga negativa effekter som bristande stöd medför. Att Rädda Barnen framför bristerna till FN:s barnrättskommitté är bra, men det räcker inte. Alla ansvariga för barn- och ungdomsfrågor måste ta sitt ansvar på allvar, och försäkra att barnets rättigheter tillgodoses, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen.

Rädda Barnen rekommenderar bland annat:

Att Barnkonventionen inkorporeras i svensk lag.

Att regeringen vidtar kraftfulla åtgärder för att eliminera de oacceptabla skillnader som råder mellan kommuners samhällsservice och barns tillgång till dem.

Att regeringen i en handlingsplan för barnets rättigheter inkluderar konkreta krav på alla relevanta myndigheter, kommuner och landsting att tillämpa metoder för att inhämta och beakta barns åsikter

Fakta tilläggsrapport:
FN:s barnrättskommitté är en internationell kommitté som har till uppgift att övervaka att barnkonventionen respekteras i de länder som ratificerat den. Konventionsstaterna ska vart femte år lämna rapporter till barnrättskommittén om vad de gjort för att tillgodose barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Rädda Barnen och andra frivilligorganisationer kommenterar ländernas rapporter i tilläggsrapporter för att ge barnrättskommittén en mer fullständig bild av barns situation i det aktuella landet.

Sveriges regering lämnade i september 2012 in sin femte rapport till kommittén. I juni kommer Rädda Barnen att träffa kommittén i en s.k. pre-sessional working group, för att hjälpa kommittén att förbereda utfrågningen av svenska regeringen, som kommer äga rum i januari/februari 2015.  


Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.