Gå direkt till innehåll
RB Kommenterar: Om den senaste tidens debatt och rapportering kring socialtjänsten

Pressmeddelande -

RB Kommenterar: Om den senaste tidens debatt och rapportering kring socialtjänsten

Rädda Barnen har noga följt de senaste veckornas rapportering och debatt kring socialtjänsten. Rädda Barnen ser hur debatten bidrar till en polarisering i frågan där grupper ställs som antingen ”för” eller ”emot” socialtjänsten. Rädda Barnen ser stora risker med detta – i synnerhet att barn och unga som far illa inte får rätt skydd, stöd och hjälp. Rädda Barnen tror dessutom att civilsamhället här spelar en viktig roll för att minska denna polarisering och bidra till nyansering. Socialtjänsten är en viktig och samhällsbärande myndighet vars medarbetare gör en avgörande insats för barn och familjer i utsatta situationer – och bidrar till skydd och stöd för barn som far illa. Det är dessutom allvarligt när medarbetare inom socialtjänsten hotas i sitt yrkesutövande. Detta är helt oacceptabelt och måste kraftfullt åtgärdas. Parallellt med detta har Rädda Barnen under lång tid påtalat områden där vi ser brister inom socialtjänsten, i allt från bemötande, tillgänglighet och diskriminering. Detta är något vi vid flera tillfällen lyft och påtalat – vilket vi kommer fortsätta att göra.

Vi på Rädda Barnen har i många år, i våra verksamheter, mött familjer som har en rädsla, oro och misstro kring socialtjänsten och andra myndigheter. De senaste veckorna har detta eskalerat och vi ser en allt lägre tilltro till samt en allt högre rädsla för socialtjänsten – i synnerhet hos de barn, unga och familjer som lever i störst utsatthet.

Här ser vi en stor risk – att barn och unga som far illa, samt föräldrar i behov av stöd och insatser – blir utan hjälp. Socialtjänsten är den myndighet som står för det yttersta skyddsnätet för barn i Sverige och har ansvar att ge skydd och hjälp för barn och unga som far illa – ett ansvar av yttersta vikt. När barn, unga och föräldrar inte vill eller vågar vända sig till socialtjänsten för hjälp eller stöd, eller när vuxna inte vågar anmäla oro för ett barn – är det oerhört allvarligt. Det riskerar att få förödande konsekvenser för barn och unga som far illa.

Rädda Barnen har i många år arbetat med att lotsa, länka och förmedla kontakt mellan de barn och familjer vi möter samt socialtjänsten och andra samhälleliga stöd- och vårdinstanser. I detta arbete ser vi även brister i socialtjänstens verksamhet, inom såväl handläggning som bemötande och tillgänglighet. Rädda Barnen har alltid varit tydliga med att lyfta det vi ser – och dela med oss av våra perspektiv, vår kunskap och erfarenhet – till aktuella myndigheter, instanser, politiker och andra makthavare. Det kommer Rädda Barnen fortsätta att göra.

Trots de brister vi ser vill vi understryka vikten av att fortsätta anmäla till socialtjänsten vid oro för ett barn – och verka för att socialtjänsten kan fullfölja sitt uppdrag på bästa sätt. Socialtjänsten är det yttersta skyddet för barn vi har i Sverige och alla vi vuxna som blir oroliga för ett barn behöver fortsätta att kontakta socialtjänsten – på samma sätt som vi behöver kontakta hälso- och sjukvården när ett barn blir allvarligt sjukt eller gör sig illa. Vi vill betona att socialtjänstens uppdrag är att ge stöd och skydd till barn och familjer, inte att straffa föräldrar, oavsett om det handlar om frivillighet eller tvång. Socialtjänstlagen och LVU är skyddslagstiftningar för barn, inte strafflagstiftningar mot föräldrar. Det är dessutom ytterst allvarligt när personal inom socialtjänsten - vars uppdrag är att utreda och säkerställa stöd och skydd för barn, riskerar att bli hotade i sitt yrkesutövande.

Rädda Barnen vill även lyfta vikten av att socialtjänsten blir mer tillgänglig för de barn, unga och familjer som lever i störst utsatthet. Socialtjänsten behöver bli mer nåbar och relevant för barn och föräldrar som behöver stöd och hjälp. Inte bara kommunerna utan även socialstyrelsen och regeringen behöver ställa sig frågan – hur kan socialtjänsten bli en mer relevant myndighet för föräldrar, barn och unga i behov av stöd? Här tror vi att det finns såväl behov som möjlighet till utveckling av socialtjänstens arbete. Vi tror även att såväl Rädda Barnen som andra aktörer inom civilsamhället här sitter på viktiga nycklar, kunskaper och erfarenheter som vi gärna delar med oss av i fortsatta diskussioner.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.