Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) (SOU 2009:68)

Rädda Barnen välkomnar förslaget i stora delar och anser att det skulle medföra ett ökat barnperspektiv där barnets ställning som aktör och subjekt stärks. Däremot är Rädda Barnen kritiska till att det saknas tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med risken för diskriminerande effekter på grund av kommunala skillnader gällande det sociala stödet till barn.
Rädda Barnen anser att en utredning snarast bör tillsättas med uppdrag att göra en grundlig analys av problemet rörande kommunala skillnader och möjlighet till lösningar. Utredningen bör särskilt se över möjligheten att göra FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) till svensk lag.

Rädda Barnen välkomnar att bestämmelserna till skydd för barn och unga i SoL och LVU sammanförs i en särskild lag. Det är glädjande att barnets bästa föreslås bli avgörande, men detta bör omfatta alla åtgärder enligt lagen och inte enbart beslut. Vad gäller formuleringen angående barns rätt att yttra sig behöver denna ändras för att stå i bättre överensstämmelse med Barnkonventionen.

Rädda Barnen delar utredarens uppfattning att det inte finns tillräckliga skäl att i LBU införa en skyldighet för socialnämnden att polisanmäla varje misstanke om brott mot barn, men vill framhålla att beslut om att inte polisanmäla måste vara synnerligen noggrant övervägt och väl analyserat.

Rädda Barnen välkomnar att en bestämmelse förs in i LBU om att en omedelbar bedömning av skyddsbehovet ska göras så snart en anmälan inkommer till socialnämnden och att denna bedömning ska dokumenteras. Förslaget att samtal med barn ska kunna genomföras utan vårdnadshavarens samtycke och närvaro vid utredningar och uppföljningar som rör barn är mycket viktigt.

Rädda Barnen tillstyrker att socialnämnden ska ha möjlighet att besluta om öppna insatser till barn som har fyllt 15 år, även utan vårdnadshavarens samtycke, men anser att rätten bör gälla även för yngre barn, om barnet har sådan mognad att det för det enskilda barnet bedöms lämpligt.

Rädda Barnen välkomnar att ansvaret att bedriva förebyggande arbete tydliggörs samt att det anges att nämnden ska arbeta tillsammans med andra samhällsorgan och organisationer. Rädda Barnen tillstyrker införandet av en ny generell bestämmelse om socialnämndens ansvar att ha tillgång till öppna insatser för att kunna möta barns, ungas och deras föräldrars behov. Rädda Barnen tillstyrker även att det införs en bestämmelse angående öppna insatser utan föregående behovsprövning, men anser att det bör anges att sådana insatser ska ges.

Rädda Barnen delar inte utredningens bedömning att det inte finns skäl att införa möjlighet till öppna insatser utan samtycke vid misstänkta missförhållanden i hemmet. En sådan möjlighet bör införas. En utredning med uppdrag att ta fram lämpliga förslag till insatser bör tillsättas snarast.

Det är mycket bra att det föreslås att socialnämnden ska vara skyldig att utse en särskild socialsekreterare som har ett särskilt ansvar att följa vården och ha kontinuerlig kontakt med barnet. Rädda Barnen vill kraftigt understryka vad som sägs angående att placerade barn kan ha behov av kompletterande stöd och att socialtjänsten måste vara lyhörd för barnets behov och önskemål om kontaktperson eller annat professionellt stöd.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30