Gå direkt till innehåll
Fotboja för barn är inte lösningen på barns utsatthet för att hamna i kriminalitet

Pressmeddelande -

Fotboja för barn är inte lösningen på barns utsatthet för att hamna i kriminalitet

Den 20 november presenterade regeringen nya åtgärder för att bryta rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Bland annat ska förslag om fotboja för barn utredas, hur påföljden ungdomsövervakning kan utvidgas och om man ska få låsa rum på SiS nattetid.

Rädda Barnen ser med mycket stor oro på hur barn rekryteras till organiserad brottslighet för att utnyttjas och begå grova brott. Samhället behöver arbeta kraftfullt och långsiktigt för att minska barns utsatthet. Rädda Barnen tycker dock att förslagen som regeringen nu vill utreda har för stort fokus på påföljder för barn och på hur dessa ska kunna bli mer ingripande och kontrollerande. Skulle förslagen bli verklighet, ser vi en risk att de går emot barns lagstadgade rättigheter.

Rädda Barnen välkomnar att regeringen vill satsa på socialtjänsten och dess verksamhet genom ökat fokus på samverkan, en ny socialtjänstlag och andra förstärkningar. Om socialtjänsten genom förslagen som presenterats alltmer behöver genomföra kriminalpolitiska åtgärder snarare än socialpolitiska, riskerar förutsättningarna för socialtjänstens möjligheter att arbeta långsiktigt utifrån barnets bästa dock att försämras. Fokus för socialtjänstens arbete bör fortsatt vara barn och ungas behov av en trygg uppväxt och stöd och insatser som gör att barn inte far illa, inte brottsprevention och verkställande av påföljder.

Rädda Barnen önskar att regeringen i stället prioriterar:

1 Låt socialtjänsten bedriva socialt arbete
Rädda Barnens bedömning är att socialtjänsten bör fredas från kriminalpolitiska åtgärder – fokus bör i stället vara på sociala insatser för barnets bästa. Detta gäller oavsett om barnet riskerar att fara illa på grund av kriminalitet eller annan utsatthet.

2 Större fokus på tidiga insatser för alla barn
Rädda Barnen önskar se ett större fokus från regeringen på tidiga insatser för alla barn som riskerar att fara illa. Denna fråga är större än brottsprevention.

3 Sveriges samhällsskydd ska ej ske på bekostnad av barns lagstadgade rättigheter
Oavsett om det handlar om sänkt straffbarhetsålder, visitationszoner, fängelse för barn eller att barn ska få fotboja behöver barnets rättigheter enligt barnkonventionen beaktas och respekteras. Insatser och påföljder för barn som begått brott får inte bryta mot barns lagstadgade rättigheter.

4 Förtroende och tillgänglighet skapas inte genom ökad kontroll och repressiva åtgärder
Socialtjänsten möts idag av brist på förtroende och tilltro hos flera målgrupper, något som förvärrats av den desinformationskampanj mot myndigheten som spridits. Socialtjänsten behöver goda förutsättningar att bygga upp förtroendet och öka tillgängligheten. Att låta socialtjänsten utöva än mer kontroll samt verkställa påföljder för brott riskerar i stället att spä på den förtroendekris som råder.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.