Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Yttrande om Ett modernare utsökningsförfarande

Utsökningsutredningen har haft det övergripande uppdraget att göra en allmän översyn av utsökningsbalken, utsökningsförordningen och andra anslutande regelverk, inklusive materiella och processuella regler. Det huvudsakliga syftet har varit att lämna förslag som moderniserar de utsökningsrättsliga bestämmelserna med beaktande av samhällsutvecklingen.

Utredningen har också haft i uppdrag att analysera om de skyddsregler som finns till förmån för gäldenären och dennes familj i tillräcklig utsträckning tillgodoser behovet av socialt skydd, inte minst vad gäller att pröva om en enskild utsökningsåtgärd står i proportion till de konsekvenser den får för gäldenären och dennes familj.

Även om Rädda Barnen anser att de lämnade förslagen uppfyller utredningens målsättningar, anser vi att några av de lämnade förslagen mindre väl borgar för rättssäkerhet och proportionalitet, sett i synnerhet ur ett barnrättsperspektiv. Sveriges internationella åtaganden enligt Europakonventionen och Barnkonventionen måste respekteras.

Utsökningsutredningen knyter an till Barnrättighetsutredningen som ansåg att principen om barnets bästa och vikten av att utföra Barnkonsekvensanalyser för att säkerställa att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Därför beklagar vi att det saknas tydliga krav på att Barnkonsekvensanalyser ska utföras i relation till de frågor som lyfts i Utsökningsutredningen.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.