Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Vi välkomnar beslut om Malmökommissionens åtgärdsförslag

Kommission för ett socialt hållbart Malmö avslutade sitt arbete i mars 2013 genom att överlämna en slutrapport till kommunstyrelsen. Den 5 mars 2014 fattade kommunstyrelsen i Malmö beslut om det fortsatta arbetet utifrån kommissionens rekommendationer och åtgärdsförslag.

Tjänsteskrivelsen som var underlag för beslut i kommunstyrelsen hänvisar på många ställen till Rädda Barnens remiss inom områden som: barnsperspektiv i politiska beslut, samverkan med civila samhället, handlingsplan mot barnfattigdom, elevinflytande, utbyggnad av elevhälsan, garantinivå för tidiga insatser och förebyggande stöd, samt stöd för nyanlända barn och unga. Rädda Barnen gläds åt att samverkan har fått ett stort genomslag i beslutet kring vidareutveckling av Malmökomissionens arbete.

Det är mycket glädjande att Malmö tack vare beslutet i kommunstyrelsen, tar ett stort steg på vägen mot att utarbeta en handlingsplan för att minska barnfattigdomen. Dessutom uppmanas kommunfullmäktige att besluta om ett särskilt mål för att minska den ekonomiska utsattheten bland barn. Enligt tjänsteskrivelsen bör det övergripande målet, tillsammans med nämndsmål och förvaltningsåtaganden, utgöra en kraftsamling för att gemensamt komma till bukt med problematiken kring barn i ekonomisk utsatthet.

Kommunstyrelsen väljer, i linje med Rädda Barnens åsikt, att se frågan om barnfattigdom som mångbottnad och att man vill arbeta med ett helhetstänk som inkluderar såväl förebyggande som lindrande åtgärder. Handlingsplanen ska inkludera såväl riktade och generella insatser som särskilt främjar barn i ekonomiskt utsatta familjer. Alla barns förutsättningar för en meningsfull fritid blir också prioriterade genom kommunala åtgärder som går längre än de redan aviserade förändringarna på nationell nivå.

Vi ser fram emot en tydlig plan för hur man på övergripande nivå planerar att stärka barnrättsperspektivet inom hela den kommunala organisationen. Rädda Barnen tillsammans med andra barnrättsorganistioner inom nätverket Malmö för barnets rättigheter förordar en kommunal barnrättsstrateg, att barnrätt blir ett uttalat politikområde samt att kommunen hittar former för att ge stöd till inrättandet av ett barnombud (inom eller utom den kommunala organisationen). Förhoppningsvis resulterar det utredningsuppdrag som stadskontoret nu fått och som ska återkopplas våren 2015, i en mer konkret plan med tydlig ansvarsfördelning för hur man ser till att barnrättsperspektivet genomsyrar alla politiska beslut.

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.