Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Valberedningens förslag till förtroendevalda

Riksmötet har gett Rädda Barnens valberedning i uppdrag att föreslå förtroendevalda till Riksmötet 2016. Nedan följer valberedningens förslag.

Valberedningens förslag

(Valberedningen kommer komplettera med information om vårt uppdrag, uppdragets slutförande, ledord osv. )

Valberedningen består av: Rolla Akkache, Monica Ekström, Lina Alberius, Ewa Hägglund och Carin Johansson.

Förslag till ordförande:
Nyval Veronica Palm 43 år

Bakgrund

Veronica har sin bakgrund främst inom partipolitiken med uppdrag på lokal, nationell- och internationell nivå. Hon har bland annat varit riksdagsledamot i 13 år, EU-parlamentariker, ledamot i riksdagens utrikesutskott, samt vice ordförande i socialutskottet och ordförande i civilutskottet. Veronica har även haft andra förtroendeuppdrag, till exempel som ledamot i Statens medicin-etiska råd och som ordförande för riksdagens grupp för mänskliga rättigheter. Hon har stor erfarenhet av att styra budgetprocesser såväl i statlig som i stora organisationer. De senaste åren har hon haft partiuppdrag som ordförande i Stockholm samt ledamot i partistyrelsen. Hon har under åren främst engagerat sig för rättvisefrågor, med huvudfokus på barns rättigheter och uppväxtvillkor, jämställdhet och mångkultur. I grunden är hon utbildad barnskötare och ha också jobbat i barnomsorg och med barn på flyktingförläggning på 90-talet. från Birgittaskolan i Linköping.

Valberedningens motivering
Veronicas långa erfarenhet inom politiken anser valberedningen skulle stärka styrelsen, och Rädda Barnens påverkansarbete. Med hennes gedigna erfarenhet av att arbeta och leda förändringsarbete inom en folkrörelse skulle hon tillföra kunskaper till Rädda Barnens framtidsutredning och utmaningarna som finns på lokal, distrikts, nationell- och internationell nivå. Hon har god ledarskapserfarenhet, och är van vid att arbeta med olika typer av grupper mot gemensamma mål. Veronica brinner starkt för det civila samhället och för att tillsammans kunna påverka och göra skillnad för barns rättigheter. Valberedningen anser att Veronica har de personliga egenskaperna som krävs för att leda Rädda Barnen – hon är modig, tydlig, lyhörd och karismatisk. Hon har även en förmåga att lyfta och inkludera andra människor – något som kommer att stärka medlemsrörelsen och styrelsens arbete med att hålla ihop organisationen. Valberedningen ser positivt på Veronicas vision om ett samhälle som tillgodoser alla barns rättigheter, något hon kommer arbeta aktivt med som ordförande för Rädda Barnen.

Förslag till vice ordförande: Nyval Cecilia Abrahamsson 32 år

Bakgrund
Cecilia är en av grundarna av Rädda Barnens Ungdomsförbund och var dess första ordförande mellan 2003-2006. Därefter var hon aktiv som projektledare och senare ordförande för Nätverket för Barnkonventionen, ett nationellt nätverk med över 40 organisationer som arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter i Sverige. Hon ansvarade bland annat för rapporteringen av Nätverkets fjärde alternativrapport till FN:s Barnrättskommitté i Genève. Cecilia har erfarenhet av att arbeta internationellt genom hennes nära fem år som kommunikatör för en svensk biståndsorganisation (We Effect) i Kenya, med ansvar för östra och södra Afrika. Under sin tid i Kenya engagerade hon sig ideellt med flera lokala barnrättsorganisationer. Cecilia har en examen inom utveckling och internationellt samarbete, och arbetar idag som kommunikatör på Afrikagrupperna. Cecilia har varit aktiv i Rädda Barnen i 15 år, både lokalt och nationellt. Hon har suttit i styrelsen vid två tillfällen, först som ledamot från Rädda Barnens Ungdomsförbund och senaste mandatperioden som ledamot. Under senaste mandatperioden har hon varit ledamot i Internationella utskottet och sammankallande i Samverkansrådet mellan Rädda Barnen och Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Valberedningens motivering
Cecilia har ett långt engagemang för barns rättigheter bakom sig, och har en tydlig ideologisk kompass i kampen för en bättre värld för barn. Hon brinner starkt för att barn och ungas egna perspektiv, erfarenheter och kunskaper ska bli lika prioriterade som vuxnas, samt att Rädda Barnen ska vara en öppen, inkluderande och tydlig barnrättsaktör som alltid står på barnens sida.
Valberedning anser att Cecilia med sin långa erfarenhet av barnrättsfrågor på såväl praktisk som administrativ nivå skulle bidra till styrelsens ledning. Hon skulle även tillföra internationell erfarenhet, vilket är av stor vikt för Rädda Barnens möjligheter att påverka globalt, inte minst inom Internationella Rädda Barnen. Valberedningen anser att Cecilia kan komplettera valberedningens förslag på ordförande med sin långa tid i rörelsen och kunskap om Rädda Barnens struktur, både i Sverige och internationellt. Dessutom har Cecilia gedigen erfarenhet av ledarskap och påverkansarbete från ideell sektor. Valberedningen ser extra positivt på Cecilias diplomatiska och kommunikativa skicklighet, samt hennes förmåga att uppmuntra andras engagemang.

Extra motivering till ordförandeparet
Valberedningen har efter sina enskilda möten med föreslagen ordförande respektive vice ordförande kommit fram till följande. Veronica Palm och Cecilia Abrahamsson har under arbetes gång uttryckt liknande visioner och målsättningar för Rädda Barnen, samt identifierat liknande utmaningar som organisationen står inför. De delar samma syn på ledarskap och har samma värdegrund. Cecilia kommer från Rädda Barnen och Veronica från en politisk folkrörelse – de kommer därför att komplettera varandra erfarenhetsmässigt. Båda har dessutom en genuin tro på det civila samhällets roll i arbetet för barns rättigheter. Valberedningen tror att det föreslagna ordförandeparet tillsammans kommer kunna bygga upp ett bra samarbete sinsemellan. De kommer att arbeta konstruktivt med kansliet och medlemsrörelsen, för att möta Rädda Barnens framtida utmaningar.

Förslag till ledamöter


Omval Åsa Ekman 36 år (invald i styrelsen 2010)

Bakgrund

Åsa har de senaste åtta åren arbetat med implementering av barnkonventionen i kommunal verksamhet. Hon arbetar idag som barnstrateg i Jönköpings kommun och har tidigare arbetat med ungas inflytande som ungdomssamordnare. Åsa har varit engagerad i Rädda Barnen i 15 år som bland annat samtalsledare för Ellen, barnkonventionsinformatör och med styrelsearbete i lokalföring och distrikt.

Valberedningens motivering
Åsa har gedigen erfarenhet som aktiv medlem i Rädda Barnen och har under senaste mandatperioden varit ledamot i Arbetsutskottet och Revisionsutskottet. Valberedningen ser positivt på att hon har goda kunskaper om implementering av barnkonventionen på kommunal nivå, samt hennes långa tid i styrelsen vilket bidrar till kontinuitet.

Omval Birgitta Lahti Nordström 70 år (invald i styrelsen 2010)

Bakgrund
Birgitta har arbetat som gymnasielärare, lärarutbildare och rektor i grundskola. Hon har arbetat på Skolverket och Myndigheten för skolutveckling som undervisningsråd, utbildningsinspektör och enhetschef. Bland annat har hon varit ansvarig för enskilda ärenden som till exempel mobbningsärenden. Senaste åren har hon arbetet som konsult i skolutvecklingsfrågor och med undervisning av analfabeter. Hon har även varit engagerad i Rädda Barnen både som ordförande lokalt och i styrelse.

Valberedningens motivering
Birgitta har ett helt arbetsliv arbetat för en bättre tillvaro för alla barn, inte minst inom skolväsendet. I styrelsen har hon varit ordförande för Medlemsutskottet och arbetat för att stärka medlemsrörelsen, samt öka transparensen och kontakten mellan styrelsen och engagerade medlemmar på lokal- och distriktsnivå. Hon har även verkat för att Rädda Barnen ska bli bättre på att ta till vara på forskning och att de ideologiska frågorna kommer in i styrelsearbetet.

Omval Tomas Rydsmo 60 år (invald i styrelsen 2010)

Bakgrund
Tomas arbetar idag som rektor på Dalslands folkhögskola och har tidigare varit rektor på Ljungskile folkhögskola. Han har erfarenhet av att arbeta med det lokala barnrättsarbetet i Västra Götaland, samt internationell erfarenhet från arbete i Latinamerika.

Valberedningens motivering
Tomas är en tydlig röst för civilsamhället i utvecklingsländer och brinner framförallt för ett starkt civilsamhälle för barns rättigheter. Han är ledamot i Arbetsutskottet och har ett starkt engagemang för framtidsutredningen. Valberedningen anser att Tomas med sin gedigna kunskap om Rädda Barnens arbete lokalt och internationellt är en betydelsefull resurs för styrelsen.

Omval Gustavo Nazar 53 år (invald i styrelsen 2014)

Bakgrund
Gustavo har en fil. kand. i sociologi och har under många år arbetat för barns rättigheter och med likabehandling, mångfaldsfrågor och icke-diskriminering. Han arbetar idag som samordnare i Malmö stad, och har bland annat initierat fotboll mot rasism, nätverk för barns rättigheter, arbete mot rasism i skolan och arbete för integration av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. Han har nominerats och fått flera prestigefyllda priser för sitt arbete.

Valberedningens motivering
Gustavo har ett brett expertisområde som valberedningen anser är av avgörande vikt när styrelsen fattar beslut och leder vår organisation i frågor som rör arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. I styrelsen har Gustavo gjort ett stort avtryck i samverkansrådet där han har verkat för ett bättre samarbete med Rädda Barnens Ungdomsförbund. Gustavo har gedigen kompetens om barnrättsarbete i kommuner vilket valberedningen anser är viktigt när styrelsen och medlemsrörelsen ska ge riktning för det lokala påverkansarbetet.

Omval Fredrik Rosengren 42 år (invald i styrelsen 2014)

Bakgrund
Fredrik arbetar som ekonomidirektör på Skatteverket. Han har arbetat i statlig förvaltning sedan 1997 med kopplingar till utveckling av ekonomi och verksamhetsstyrningsfrågor. Han har tidigare haft olika ledande befattningar på Ekonomistyrningsverket och Riksgälden.

Valberedningens motivering
Fredrik är djupt engagerad i syftet och inriktningen för Rädda Barnen och med sitt expertisområde bidrar han till att hålla ordning och reda på ekonomin. Han är aktiv i Kapitalutskottet och Revisionsutskottet. I styrelsen bidrar han främst till frågor som rör ekonomi, verksamhetsstyrning, intern kontroll och kapitalförvaltning - något som valberedningen anser är av avgörande vikt för styrelsens förmåga att leda och följa upp verksamheten i organisationen både i Sverige och internationellt.

Omval Sofia Zackrisson 27 år (invald i styrelsen 2014)

Bakgrund
Sofia har varit engagerad i barns rättigheter sedan hon var 13 år. Hon har under många år engagerat sig ideellt i Rädda Barnens Ungdomsförbund, bland annat som förbundsordförande, men även i andra civilsamhälleorganisationer. Idag arbetar hon på Demokratiakademin med att ta fram utbildningar och metoder för hur barn och unga kan ges inflytande, hur demokratiska processer kan utvecklas och barnrättsperspektivet stärkas. Hon håller utbildningar för skolor, kommuner och organisationer, samt har skrivit metodmaterial i ämnet.

Valberedningens motivering
Sofia har under större delen av sitt liv varit driven i kampen för ett barnperspektiv i samhället och hon är en tydlig röst för barns rättigheter. I styrelsen har hon varit aktiv i Medlemsutskottet och drivit frågor för ökad demokrati och inflytande inom medlemsrörelsen. Hon har gedigna kunskaper om medlemsfrågor och organisationsutveckling - något som valberedningen anser är viktigt för att utveckla våra visioner, engagemanget i medlemsrörelsen och Rädda Barnens roll som påverkansaktör.

Nyval Lise Bergh 67 år
Bakgrund
Lise är utbildad jurist och har tidigare arbetat som generalsekreterare för Amnesty Internationals svenska sektion. Hon har även bland annat varit ställföreträdande jämställdhetsombudsman och därefter statssekreterare med ansvar för mänskliga rättigheter, jämställdhet, integration, demokrati, nationella minoriteter och folkrörelser. Hon har varit vice ordförande för Rädda Barnen under den senaste mandatperioden.

Valberedningens motivering
Lise bidrar med sin gedigna erfarenhet från både offentlig och ideell sektor, inte minst från Amnesty. Lise är en tydlig röst för mänskliga rättigheter och har enligt valberedningen ett starkt rättspatos. I styrelsen har hon varit aktiv som ordförande i Redovisningsutskottet och Kapitalutskottet, samt som ledamot i Arbetsutskottet, Ersättningsutskottet och Internationella utskottet. Lise har ett brett kontaktnät och goda kunskaper i internationella frågor.

Nyval Ingela Schmidt 51 år

Bakgrund
Ingela är utbildad journalist som gick över till bankvärlden där hon sedan 30 år tillbaka arbetat med ekonomi och IT-frågor. Hon har innehaft flera ledande befattningar och har de senaste åren arbetat med IT-säkerhet på SEB där huvudsakliga inriktningen är IT-Compliance-frågor och operationell risk. Ingela har därutöver suttit i flera styrelser och varit aktiv inom Rädda Barnen sedan 2010 på lokal- och distriktsnivå. Ingela är sedan några år tillbaka ordförande för Stockholms Norra distrikt.

Valberedningens motivering
Ingela har en tydlig förankring i rörelsen och kunskaper om organisationen som behövs i styrelsearbetet. Hon brinner för Rädda Barnens sakfrågor och skulle tillföra tydlighet och transparens till styrelsearbetet. Valberedningen anser även att hennes expertisområde från bankväsendet, verksamhetsstyrning, samt IT- och säkerhetsfrågor kommer att vara av avgörande vikt när styrelsen fattar viktiga beslut i framtiden.
Nyval Oliwer Karlsson 25 år

Bakgrund
Oliwer har fil. kand. i genusvetenskap och arbetar idag med ungdomsfrågor i Lunds kommun, bland annat med inflytande och delaktighet för unga. Han utbildar mentorer kommunalt och samarbetar aktivt med lokala föreningar. Han har varit projektledare för Ellen och Allan, vice ordförande i lokalförening, ledamot i distrikt, samt de senaste åren ledamot i Rädda Barnens Ungdomsförbunds styrelse och representant i riksstyrelsen.

Valberedningens motivering
Oliwer är välförankrad i organisationen och har varit aktiv på flera nivåer, samt i Ungdomsförbundet. Han brinner för att unga ska få mer makt att forma sina liv och han är en tydlig röst för att Rädda Barnens hjärta ligger i medlemsrörelsen. Han har som representant för Rädda Barnens Ungdomsförbund suttit i Samverkansrådet och arbetat aktivt för ett bättre samarbete mellan organisationerna. Valberedningen anser att Oliwer skulle kunna bidra med expertis i ungdoms- och demokratifrågor, samt utveckling av medlemsrörelsen.

Nyval Lars Axelsson 55 år

Bakgrund
Lars arbetar idag som marknadsdirektör på Telia. Han har tidigare arbetat med strategisk varumärkesutveckling, samt kommunikation och rådgivning. Fram till 2015 arbetade han som VD för Brand Union Stockholm och innan dess har han innehaft flera högre befattningar i andra bolag. I sitt arbete har han gjort marknadsföringsstrategier/reklam till allt från Moderaterna till börsnoterade bolag som IKEA och SAS. Han har styrelseerfarenhet från bland annat Change Collective (förebyggande av misshandel i relation), Folkuniversitet och Stella (mentorskap för unga kvinnor). Han har även erhållit prestigefyllda utmärkelser för sitt arbete.

Valberedningens motivering
Lars brinner för Rädda Barnens frågor och med sin erfarenhet från kommunikationsbranschen skulle han tillföra ett nytt expertisområde till styrelsen. Valberedningen anser att Lars långa erfarenhet från ledande positioner och kompetens inom varumärkesutveckling, kommunikation och reklambranschen skulle stärka styrelsen och Rädda Barnens arbete med framtidsutredningen. Han har även lång erfarenhet av att arbeta på ledningsnivå, och bredd styrelseerfarenhet från såväl privat som ideell sektor.

Förslag till förtroendevalda revisorer

De förtroendevalda revisorerna har ett utmanande och mycket viktigt uppdrag. De följer upp organisationens arbete mellan riksmötena. Det är centralt att de båda har kunskap om styrning, ekonomisk uppföljning och Rädda Barnen som medlemsorganisation och aktör för barns rättigheter i Sverige och i världen.

Ordinarie Omval Torbjörn Englund 61 år (invald 2014)
Bakgrund
Torbjörn arbetar som ekonom i Järfälla kommun. Han har varit engagerad i Rädda Barnen i över 10 år, bland annat som ordförande i Stockholms Norra distrikt.

Valberedningens motivering
Torbjörn tar med sig erfarenhet av en mandatperiod som revisor och en som ersättare, och ett starkt engagemang för medlemsrörelsen. Valberedningen anser att hans driv att skapa en organisation där lokalföreningar, distrikt och riksorganisation, både det ideella och professionella, tas till vara är en stor tillgång i arbetet som förtroendevald revisor. Torbjörn är även initiativrik och har lagt tid på att forma de förtroendevalda revisorernas roll i Rädda Barnen.

Ersättare Omval Marie Engström Rosengren 63 år (invald 2014)

Bakgrund
Marie är sekreterare i Rädda Barnens Mariestad. Hon har under flera år arbetat som redovisningskonsult och arbetar fortfarande inom det området. Mellan åren 1996 och 2010 var hon riksdagsledamot där hon främst arbetade med skatte- och fördelningspolitiska frågor.

Valberedningens motivering
Marie har ett genuint intresse för samhälls- och rättvisefrågor, inte minst barnfattigdom och andra barnrättsfrågor. Hennes erfarenheter från både politik och ekonomi är enligt valberedningen en betydelsefull resurs i att fortsätta utveckla de förtroendevalda revisorernas roll.
Förslag till auktoriserade revisorer
De auktoriserade revisorerna följer upp organisationens förvaltning och räkenskaper mellan Riksmötena.

Ordinarie Omval Jonas Grahn

Bakgrund
Auktoriserad revisor på PwC

Ersättare Omval Erik Albenius

Bakgrund
Auktoriserad revisor på PwC

Övriga nominerade som valt att kvarstå:
Inga namn att redovisa

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.