Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Vårt yttrande kring delbetänkandet om våldsbejakande extremism

Rädda Barnen avger synpunkter på delbetänkandet SOU 2016:92 i för organisationen särskilt centrala områden. I övriga frågor avstår vi från yttrande och detta ska inte uppfattas vare sig som tillstyrkande eller avstyrkande av okommenterade förslag. Delbetänkandet innehåller förslag om hur arbetet inom ramen för den nationella samordnaren ska fortsätta efter det att samordnaren avslutat sitt uppdrag 2017. Rädda Barnen lämnar yttrande över två av de föreslagna åtgärderna.

Den nationella samordnarens uppdrag har varit att utveckla, samordna och stödja insatser för att förebygga våldsbejakande extremism och främja demokrati. Detta är insatser som bäst bedrivs av myndigheter och organisationer utanför rättsväsendet. Därför ter det sig naturligt att placera ansvaret hos en myndighet som har kompetens inom detta viktiga förebyggande arbete. Rädda Barnen kan dock konstatera att den föreslagna myndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har begränsad erfarenhet av att samverka med det civila samhället kring demokratifrämjande insatser. Myndighetens erfarenhet kretsar främst kring samhällets insatser vid särskilda händelser och att placera ansvaret där riskerar att sända signaler om att det främst är insatser av mer omedelbar och akut karaktär som ska samordnas.

Rädda Barnen har tagit över driften av den nationella orostelefonen sedan den 1 februari 2017. Vi kan ännu inte dra några slutsatser kring effektiviteten i att använda metoden för de aktuella målgrupperna. Det krävs mer arbete för att nå målgrupperna med information om möjligheten att ringa orostelefonen samt information om vilket stöd de kan få för att det ska vara möjligt att utvärdera effektiviteten. Däremot kan vi både genom de samtal vi hittills haft och erfarenheter från liknande verksamheter konstatera att det utan tvekan finns ett behov av stöd och vägledning för anhöriga. Det är svårt att prata med vänner och andra anhöriga eftersom ämnet är svårt och mycket stigmatiserande. Det kan vara ett mycket stort steg att ta kontakt med en myndighet för att be om hjälp. Förtroendet för myndigheter är lågt bland en del personer, tidigare dåliga erfarenheter eller felaktiga föreställningar om konsekvenserna av en sådan kontakt kan avhjälpas genom en stödkontakt hos en civilsamhällesorganisation.

Det är Rädda Barnens uppfattning att denna utmaning underskattats när verksamheten initierades och att en fortsatt verksamhet måste understödjas med ett mer kvalificerat marknadsföringsarbete. Vi prövar och utvecklar dessa former nu, men fler insatser kommer att vara nödvändiga. Det är Rädda Barnens övertygelse att en oberoende organisation eller sammanslutning av organisationer i det civila samhället är den bäst lämpade aktören att operera verksamheten.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.