Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Våra synpunkter på Migrationsverkets förslag till skyddsprocess

Rädda Barnen har fått möjlighet att lämna synpunkter på Migrationsverkets förslag till skyddsprocess (Dnr 1.4.3-2016-193808).

Rädda Barnen tillstyrker förslaget i allmänhet. Däremot är Rädda Barnen tveksamma till om förslaget kommer att leda till de effekter som eftersträvas och ser en risk i att ärenden kan komma bort i cirkulationen. Av vad Rädda Barnen kan utläsa innebär förslaget att de särskilda barnenheterna avskaffas och därmed försvinner den särskilda barnkompetens som utvecklats. Rädda Barnen ställer sig frågande till hur, när och var denna barnkompetens istället kommer in i processen.

Vidare anser Rädda Barnen att det saknas ett genomgående barnrättsperspektiv genom processens alla delar och att mer behöver göras för att säkerställa att barnets rättigheter faktiskt tillgodoses. Att tillgodose barnet dess rättigheter är av stor betydelse för barnets välmående, befinnande och för barnets situation i stort. Utdragna och oklara processer utan delaktighet kan bidra till negativa följder för barnet. Migrationsverket bör se vikten av att genomföra barns rättigheter, inte bara för att det står i en konventionstext utan för att det har betydelse för barnets situation.

Avslutningsvis vill Rädda Barnen lyfta upp vikten av att Migrationsverket tar reda på barnets individuella behov och så långt som det är möjligt tillgodoser dessa. Grunden är att varje barn ska kunna känna sig tryggt och få det stöd som hen behöver i skyddsprocessens samtliga delar.

Läs hela remissvaret

Press

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.