Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Våra synpunkter på förslag om nya ungdomspåföljder

Rädda Barnens har yttrat sig över departementspromemorian Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25). Rädda Barnen anser att förslaget har ett gott syfte då barn inte ska dömas till samma påföljder som vuxna. Dock anser Rädda Barnen att flera delar av förslaget leder till att barns rättigheter kränks och åsidosätts.

Rädda Barnen anser att utredningen saknar en problematisering av de risker som finns med införandet av påföljden ungdomsövervakning. Rädda Barnen ser en risk med att den nya påföljden kan komma att leda till en omotiverad repressionsökning, eftersom påföljden i vissa fall kan komma att användas istället för de mindre ingripande påföljderna, ungdomsvård och ungdomstjänst.

Vidare anser Rädda Barnen att det finns fog att ifrågasätta huruvida påföljdens frihetsinskränkande inslag helghemarrest strider mot med den rätt till rehabilitering och återanpassning till samhället som ett påföljdssystem för barn ska innehålla enligt Barnkonventionen.

Rädda Barnen saknar även en problematisering kring lämpligheten av att helghemarresten verkställs i en hemmiljö som kan vara av en icke gynnsam karaktär för barnet samt att efterlevnaden av rörelsebegräsningarna kontrolleras med hjälp av elektroniska hjälpmedel som fotboja.

Därtill anser Rädda Barnen att förslaget innehåller brister avseende vilka diskussioner och avväganden som har gjorts mellan å ena sidan Barnkonventionen och barnperspektivet å andra sidan de straffrättsliga ingripanden som anses nödvändiga.

Rädda Barnen anser att ett lagförslag med barn som målgrupp måste innehålla en grundlig analys och en problematisering kring Barnkonventionen. Vid en sammantagen bedömning är Rädda Barnen av uppfattningen att ytterligare utredning måste komma till stånd innan påföljderna införs.

Läs hela remissvaret

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33