Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Våra synpunkter på betänkandet 2017:6 Se barnet!

Rädda Barnen instämmer med många av utredningens förslag, framför allt sådana som handlar om omformuleringar i lagtext eller kartläggning och samordning av utbildningsinsatser för att ytterligare stärka barns rättigheter.

Dock brister utredningen ibland i tydlighet och i några av de för oss viktigaste frågorna blir förslagen och bedömningarna otillfredsställande och inte till barns bästa.

Utredningen innehåller exempelvis flera bra förslag på ATT det behövs någon form av förändring, men tyvärr är det inte alltid beskrivet HUR, NÄR eller av VEM. Förtydliganden behövs på flera ställen.

Utredningen föreslår att tingsrätten ska kunna döma till gemensam vårdnad även om båda föräldrarna motsätter sig det. Rädda Barnen ser inte hur förslaget skulle leda till det bästa för barnet och det är inte tillräckligt utrett.

Utredningen problematiserar inte tillräckligt de vårdnadstvister där det finns inslag av våld. Genomgående används ordet "konflikt" på ett sätt som att en sådan alltid är symmetrisk. Ny svensk forskning visar att det i de svåraste konflikterna finns våldsinslag i ungefär hälften av ärendena.

Våldet utgör en extra risk för barn att utveckla psykisk ohälsa och det försvårar processen ytterligare när barnet inte vågar säga som det är eller hamnar i en lojalitetskonflikt. Rädda Barnen vill att barns behov av skydd uppmärksammas mer och att riskbedömningarna åtföljs av trygghetsbedömningar utifrån barnperspektivet.

Läs hela remissvaret

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33