Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Våra synpunkter på betänkandet 2017:6 Se barnet!

Rädda Barnen instämmer med många av utredningens förslag, framför allt sådana som handlar om omformuleringar i lagtext eller kartläggning och samordning av utbildningsinsatser för att ytterligare stärka barns rättigheter.

Dock brister utredningen ibland i tydlighet och i några av de för oss viktigaste frågorna blir förslagen och bedömningarna otillfredsställande och inte till barns bästa.

Utredningen innehåller exempelvis flera bra förslag på ATT det behövs någon form av förändring, men tyvärr är det inte alltid beskrivet HUR, NÄR eller av VEM. Förtydliganden behövs på flera ställen.

Utredningen föreslår att tingsrätten ska kunna döma till gemensam vårdnad även om båda föräldrarna motsätter sig det. Rädda Barnen ser inte hur förslaget skulle leda till det bästa för barnet och det är inte tillräckligt utrett.

Utredningen problematiserar inte tillräckligt de vårdnadstvister där det finns inslag av våld. Genomgående används ordet "konflikt" på ett sätt som att en sådan alltid är symmetrisk. Ny svensk forskning visar att det i de svåraste konflikterna finns våldsinslag i ungefär hälften av ärendena.

Våldet utgör en extra risk för barn att utveckla psykisk ohälsa och det försvårar processen ytterligare när barnet inte vågar säga som det är eller hamnar i en lojalitetskonflikt. Rädda Barnen vill att barns behov av skydd uppmärksammas mer och att riskbedömningarna åtföljs av trygghetsbedömningar utifrån barnperspektivet.

Läs hela remissvaret

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.