Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Uppehållstillstånd för vårdnadshavare

Rädda Barnens yttrande över promemorian: Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige (DS 2013:73).

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att barnets rättigheter ska tillgodoses. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter ska barnet, enligt artikel 9, inte skiljas från sina föräldrar mot sin vilja, om det inte är nödvändigt för barnets bästa. Ett barn har med andra ord en rättighet till sina föräldrar, vilket också slås fast i artikel 7 (rätt till vetskap om sina föräldrar och få omsorg av dem). Barnkonventionen är också tydlig med att det är föräldrarna som har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling (artikel 5).

En av de brister som Rädda Barnen uppmärksammat i tillämpningen av nuvarande regler i Utlänningslagen vid nyetablerade relationer är familjesplittring. Vi ser därför positivt på förslagen i promemorian som ett steg för att barn och föräldrar ska kunna återförenas i större utsträckning. Generellt instämmer vi i beskrivningen om behovet av en översyn. Däremot anser vi att det är otydligt vilka effekter föreslagna ändringar sammantaget kommer att få. Rädda Barnen tycker att det är otydligt om fler kommer att beviljas uppehållstillstånd samt hur många barn och föräldrar som inte kommer att kunna söka uppehållstillstånd efter inresa.

Rädda Barnen anser att det i princip aldrig är skäligt att separera förälder och barn, om det inte är för det enskilda barnets bästa, särskilt inte i fall när det gäller möjligheter till uppehållstillstånd. Därför anser vi att i fall där en person fått ett barn i Sverige, ska den personen aldrig behöva lämna landet för att söka uppehållstillstånd. Det stridet mot barnets bästa och andan i FN:s barnkonvention.

För fler förslag på åtgärder som berör familjeåterförening läs vår rapport: Familjeåterförening – en (o)möjlighet, Nulägesrapport 2013.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.