Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Sveriges tillträde till Europarådets konvention

Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet samt vissa frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad, departementsskrivelse 2012:52, Sammanfattning av Rädda Barnens remissvar.

Konventionen innehåller åtaganden kring jämställdhet; politik och datainsamling; olika konkreta funktioner för skydd och stöd; materiell rätt (t.ex. kring vårdnad/umgänge och tvångsäktenskap); utredning/lagförning/ processrätt; migration och asyl; internationella samarbeten – allt för att bekämpa våld mot kvinnor och stärka kvinnors ställning. Med kvinnor avses även flickor under 18 år, och texten uppmuntrar till att tillämpa konventionen på alla personer som utsätts för våld i hemmet.

Rädda Barnen instämmer i att Sverige bör tillträda konventionen. Sverige lever redan upp till de flesta av de åtaganden som ingår i konventionen, såsom skydd och stöd till brottsoffer, straffrättsliga bestämmelser kring olika former av sexuellt våld, hedersbrott etc. liksom processrättsliga bestämmelser av olika slag; besöksförbud, rättshjälp, stöd till brottsoffer etc. När det gäller tvångsäktenskap och uppehållstillstånd i anknytningsfall vill Socialdepartementet invänta pågående utredning innan man tar ställning till om Sverige ska lagändra för att anpassa sig till konventionen. Rädda Barnen instämmer i att det är bra att vänta på dessa utredningar, men understryker att vi stöder en anpassning fullt ut till konventionen när det gäller dessa frågor.

I promemorian föreslås att Sverige inte ska införa förlängd preskription från 18 år i fråga om misshandelsbrott i anslutning till tvångsabortering och tvångssterilisering, vilket konventionen föreskriver. Rädda Barnen har motsatt uppfattning och anser att Sverige ska lagändra i enlighet med konventionen, d v s förlänga preskriptionstiden.

Rädda Barnen passar också på tillfället att återigen föreslå
- att barn som bevittnat våld ska få full status som egna målsägare,
- att regeringen initierar förbättringar för barn som lever med skyddade personuppgifter,
- att icke specialiserad hälso- och sjukvård (d v s steget ”före” BUP) för psykisk ohälsa hos barn mellan 6 och 18 år ska säkerställas

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30