Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relationer

Socialstyrelsen har lämnat förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Dessa riktar sig till socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta barn och vuxna, barn som bevittnar våld samt våldsutövare. SOSFS 2014:xx(S)

Rädda Barnen menar att ett genomförande av förslagen skulle medföra ett viktigt tydliggörande av socialnämndens samt Hälso- och sjukvårdens ansvar för att ge dessa grupper den hjälp och det stöd som de behöver. Rädda Barnen anser att ett tydligt utpekat ansvar är en förutsättning för att kunna komma till rätta med de allvarliga brister som förekommer idag.

Rädda Barnen anser att flera av förslagen bidrar till att komma till rätta med risken för diskriminerande effekter på grund av skillnader i kommuners praxis och utbud av stödinsatser. I vissa delar vill Rädda Barnen gå längre än vad Socialstyrelsen föreslår. Till exempel vill Rädda Barnen lyfta fram socialnämndens ansvar för att förebygga risker och upptäcka förekomst av våldsutsatthet, i de fall där det ännu inte kommit till nämndens kännedom. Rädda Barnen vill därmed betona att socialnämnden också har ett ansvar för att arbeta proaktivt och uppsökande i dessa frågor.

Rädda Barnen vill kraftigt understryka vikten av att frågor om våld ställs av Socialtjänsten och personal inom Hälso- och sjukvården. Frågorna ska syfta till att fånga in pågående eller tidigare våldsutsatthet och oron eller risken för att man kan komma att utsättas för våld och sexuella övergrepp.

Rädda Barnen anser att ett oproportionerligt stort ansvar läggs på kvinnor som brottsoffer att själva lösa situationen med en våldsutövande man, vilket också drabbar barnen. Rädda Barnen välkomnar därför att förslagen också omfattar socialnämndens ansvar för att erbjuda insatser till våldsutövare. Att våldsutövare nås av stödinsatser är en viktig del för att kunna tillgodose att barn som är brottsoffer får rätt stöd.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.