Följ Rädda Barnen

Remiss Vissa skollagsfrågor del 1

Nyhet   •   Jan 24, 2014 09:50 CET

Remissen Vissa skollagsfrågor är den första av två remisser med förslag på förändringar i skollagen. Det är ett stort problem inom skolväsendet att brist på resurser och kompetens leder till att många elever nekas en fullvärdig utbildning och möjligheter till personlig utveckling. 2013:6278:S

Utredningens förslag om en tydligare resursfördelning och mer långtgående rättigheter till stöd för elever med funktionsnedsättningar sänder positiva signaler om att skolan bättre ska kunna kompensera marginaliserade elever i framtiden.
Därför är det angeläget att regeringen och lagstiftaren följer upp utredningens nya lagförslag med åtgärder och resurser som gör att de får avsedd effekt och bidrar till att förbättra skolsituationen för eleverna.
Att inbegripa fler elever i den grupp som ska ha rätt till modersmålsundervisning inom de nationella minoritetsspråken är ett mycket bra förslag. Liksom för ovanstående förslag bör det följas upp med nödvändiga resurser och kompetenshöjningar för att elevernas rättigheter till modersmålsundervisning ska kunna tillgodoses.
Rädda Barnen saknar i förslagen möjligheter för elever, föräldrar, lärare och rektorer att överklaga eller eventuellt begära sanktioner när en elev nekas sina rättigheter enligt ovanstående två förslag.

Läs hela remissvaret.