Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Remiss Vissa skollagsfrågor del 1

Remissen Vissa skollagsfrågor är den första av två remisser med förslag på förändringar i skollagen. Det är ett stort problem inom skolväsendet att brist på resurser och kompetens leder till att många elever nekas en fullvärdig utbildning och möjligheter till personlig utveckling. 2013:6278:S

Utredningens förslag om en tydligare resursfördelning och mer långtgående rättigheter till stöd för elever med funktionsnedsättningar sänder positiva signaler om att skolan bättre ska kunna kompensera marginaliserade elever i framtiden.
Därför är det angeläget att regeringen och lagstiftaren följer upp utredningens nya lagförslag med åtgärder och resurser som gör att de får avsedd effekt och bidrar till att förbättra skolsituationen för eleverna.
Att inbegripa fler elever i den grupp som ska ha rätt till modersmålsundervisning inom de nationella minoritetsspråken är ett mycket bra förslag. Liksom för ovanstående förslag bör det följas upp med nödvändiga resurser och kompetenshöjningar för att elevernas rättigheter till modersmålsundervisning ska kunna tillgodoses.
Rädda Barnen saknar i förslagen möjligheter för elever, föräldrar, lärare och rektorer att överklaga eller eventuellt begära sanktioner när en elev nekas sina rättigheter enligt ovanstående två förslag.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.