Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Remiss av Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap SOU 2017:96

Rädda Barnen har fått tillfälle att yttra sig över utredningen ” Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (SOU 2017:96).”. Bakgrunden till regeringens förslag är att barn som kommit till Sverige har kunnat anses som gifta.
Rädda Barnen är i stora delar positiva till förslaget men vill framföra följande:

Migrationsverket identifierade redan förra året 132 gifta barn i Sverige (129 av barnen var flickor), men mörkertalet tros vara än större. Flera av barnen har efter att de kom till Sverige och sökt asyl fortsatt fått bo med sin make/maka. Enligt uppgifter från UNICEF har mer än 700 miljoner kvinnor i världen ingått äktenskap som barn. Genom Rädda Barnens egen rapport, Barndom i krigets skugga, vet vi dessutom att andelen barnäktenskap ökar markant i samband med flykt. Regeringen tillsatte utredningen för att kunna säkerställa att alla barn som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskapUtredningen föreslår att regler för erkännande av utländska äktenskap som ingåtts av barn utan tidigare anknytning till Sverige skärps och att barn i Sverige, oavsett medborgarskap, får samma skydd mot barnäktenskap. Utländska barnäktenskap, där ingen av parterna har anknytning till Sverige, ska inte erkännas om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige. Allt detta är vi mycket positiva till då det stärker barnets rättigheter.

Rädda Barnen är dock negativa till att det föreslås att vissa utländska äktenskap för EU-medborgare ska kunna undantas från hindret mot barnäktenskap. Vi anser att om undantag ges för vissa barn strider detta mot principen om icke-diskriminering i Barnkonventionen.

Vi ser det som ett hyckleri att utredningen på ena sidan understryker vikten av att alla barn ska behandlas lika, till att sedan på nästa sida bevilja undantag för barn inom EU. Barns rätt att skyddas från äktenskap bör stå över den fria rörligheten i EU. Därför anser Rädda Barnen att det inte bör finnas möjlighet till undantag från hindret mot barnäktenskap.

Sverige har en möjlighet att säkra och trygga alla barns rätt att vara barn, men riskerar nu att sätta den fria rörligheten i EU över barnets rättigheter – detta är förkastligt. Vi hoppas att den svenska regeringen lyssnar på oss, och en rad andra remissinstanser, och en gång för alla säkerställer att alla barn skyddas mot barnäktenskap.

Läs hela remissvaret

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.