Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen svarar på remiss – SOU 2023:44 En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga

Nyhet -

Rädda Barnen svarar på remiss – SOU 2023:44 En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga

Rädda Barnen har svarat på remiss av betänkandet från utredningen om frihetsberövande påföljder för unga. Utredningen har sett över regleringen av påföljder när ett barn, d.v.s. en person under 18 år, har begått brott som ska leda till frihetsberövande. Utredningen föreslår att påföljden sluten ungdomsvård avskaffas och istället ska barn dömas till fängelse och Kriminalvården ska ta över ansvaret från Statens Institutionsstyrelse (SiS) när det gäller verkställandet av domen. För detta ska en ny lag antas, lag om fängelse för unga, och Kriminalvården ska etablera så kallade ungdomsavdelningar på fängelser.

Rädda Barnen avstyrker alla förslag i betänkandet. Rädda Barnen anser, i linje med FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté), att alla stater bör avskaffa barnfängelser. Därför bör Sverige inte heller införa barnfängelser. Rädda Barnen anser också att varken Kriminalvården eller SiS ,i sin nuvarande form, är lämpliga att vara huvudansvariga för verkställighet av ett frihetsberövande straff för barn.

Rädda Barnen vill istället se en gedigen reform av tvångsvården för barn som begår brott, där fokus är på barnets rättigheter enligt barnkonventionen och barnets behov av behandling och stöd för att inte återfalla i kriminalitet och, som barnkonventionen uttrycker det, återanpassas till och ta på sig en konstruktiv roll i samhället. Rädda Barnen kan inte se att de förslag som presenteras i betänkandet på ett tillräckligt vis skapar dessa förutsättningar.

I en sådan reform är det viktigt att säkerställa att barnet har en obruten vårdkedja, både vad gäller stödinsatser från socialtjänsten som behandling inom hälso- och sjukvården. Ett tydligt och bra samarbete mellan ansvarig myndighet för verkställandet av straffet, socialtjänst och hälso- och sjukvård krävs. Inte minst blir barn- och ungdomspsykiatrin viktiga att samarbeta med.

En annan viktig aspekt att säkerställa är barnets rätt till utbildning. Utbildning är en av de starkaste skyddsfaktorerna för att motverka olika former av ohälsa och negativ utveckling. Att satsa på utbildning hos de barn som döms för brott kan därför vara en av de viktigaste åtgärderna som ska genomföras.

Rädda Barnen påtalar också i sitt remissvar det allvarliga i att regeringen, redan innan remisstiden gått ut, har gått vidare med förslagen i utredningen och gett ett uppdrag till Kriminalvården att påbörja arbetet med att inrätta ungdomsavdelningar. Regeringen har dessutom gett Kriminalvården betydligt kortare tid på sig för att förbereda detta än vad utredningen föreslår. Därför har Rädda Barnen även kommenterat de enskilda förslagen som läggs i betänkandet. Där finns det främst brister vad gäller att säkerställa ett tydligt barnrättsperspektiv i alla åtgärder.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.