Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar: Sverige måste investera i barns rättigheter

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar: Sverige måste investera i barns rättigheter

Sverige befinner sig i en tuff ekonomisk tid med ökad fattigdom för barn och deras familjer. Berättelserna om familjer som riskerar att vräkas, eller som inte längre har råd med mat och kläder är just nu många. Till det hör en omvärld som nu präglas av hunger, klimatkris, krig och konflikt. Med det som bakgrund är det extra viktigt att de ekonomiska åtgärder som regeringen presenterar riktar sig till de barnen med störst behov, så att de får sina rättigheter tillgodosedda. Det är bra att regeringens intention är att stödja barn och deras familjer i denna svåra ekonomiska situation som Sverige befinner sig i. Rädda Barnen tycker det är positivt att finansministern tydligt lyfter barn och deras familjer som en viktig målgrupp för statens vårbudget.

Viktiga satsningar för barnets rätt till skälig levnadsstandard

Rädda Barnen välkomnar att det tillfälliga tillägget till bostadsbidraget kommer att förlängas och höjas. Det är helt i linje med ett av kraven som vi, Hyresgästföreningen, Majblomman och Röda Korset har. Satsningen är viktig och kommer att ge ett stöd under denna tuffa ekonomiska situation som många barn och deras familjer befinner sig i. Men åtgärder behövs också för att nå utsatta grupper som inte får mer i månaden av ett höjt bostadsbidrag, däribland de omkring 50 000 barn som växer upp i hushåll med långvarigt försörjningsstöd. Att tillgodose barnets rätt till en skälig levnadsstandard är en skyldighet, vilket borde återspeglas i statsbudgeten, särskilt i tider av djup ekonomisk kris.

En annan grupp som behöver få extra stöd och sina rättigheter tillgodosedda är barn och familjer i asylprocess. Därför är en höjning av dagersättningen till samtliga asylsökande en viktig åtgärd vi saknar i budgeten. Idag är dagersättningen till asylsökande orimligt låg och har inte justerats på 29 år. Ersättningen räcker inte till en skälig levnadsstandard och täcker inte de mest grundläggande behoven såsom blöjor, transport och kläder till barn. Konsekvensen blir att barn och familjer i asylprocessen lever i fattigdom under en särskilt avgörande fas i livet.

Många av de barn som är i störst utsatthet är placerade i samhällets vård. Det är idag en stor brist på familjehem i Sverige, alltför många barn som egentligen är i behov av familjehemsplacering placeras i stället på institution pga. brist på kompetenta familjehem. Därför är regeringens satsning på familjehemsvården och öka förutsättningar för förstärkt familjehemsvård otroligt viktig och behövs för att ge fler barn en trygg tillvaro. Men, det är oroväckande när regeringens satsning sätts under parollen att hindra barn att dras in i kriminalitet. Förstärkt familjehemsvård bör innebära vård för att ge barn stöd för att inte fara illa i sin hälsa och utveckling, och det blir fel när man sätter kriminologiska och brottspreventiva målsättningar i familjehemsvården.

Det är dessutom positivt att kommuner får statlig subventionering i vård utanför hemmet, men det bör också kompletteras med statlig subventionering i tidiga och förebyggande insatser - och inte då för att barn inte ska begå brott, utan tidiga och förebyggande insatser för att barn inte ska fara illa. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt.

Anmärkningsvärd avsaknad av ett globalt barnrättsperspektiv

Rädda Barnens internationella arbeta vittnar om hur barn drabbas hårt av konflikter, krig, klimatkris och ökad fattigdom. Biståndet behövs mer än någonsin. Rädda Barnen är besvikna över att de ca 1,2 miljarder som tagits från biståndet förra året för att bekosta inhemskt flyktingmottagande inte har återförts till biståndet. Enligt CONCORD har dessa pengar inte använts till dess syfte och därför borde regeringen återföra dem till biståndet. Pengar kan användas för att infria löften om ökat bistånd till civilsamhällesaktörer, så att de barn som får sina rättigheter kränkta, kan få den hjälp de behöver.

Alla barn i Sverige har exakt samma rättigheter, men barns reella livsvillkor skiljer sig stort i dagens Sverige. För att kunna garantera alla barn deras rättigheter behövs träffsäkra åtgärder. Just nu lever många grupper av barn i stor utsatthet vilket ger konsekvenser i hela samhället. Barnens rättigheter måste prioriteras och på så sätt tydligt prägla regeringen budgetsatsningar.

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.