Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar regeringsförklaringen oktober 2022

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar regeringsförklaringen oktober 2022

I den oroliga tid som Sverige, och världen, befinner sig i just nu, är det barnen som drabbas hårdast, och i synnerhet barn som redan befinner sig i utsatta och svåra situationer.

Rädda Barnen välkomnar att statsminister Ulf Kristersson i sin regeringsförklaring lyfter några viktiga barnrättsfrågor – satsningar på den psykiska ohälsan hos barn, skydd för barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, vissa delar av satsningar inom skolan, evidensbaserade förebyggande insatser, fler familjecentraler. Vi ser särskilt positivt på att statsministern lyfte att barn och unga ska involveras i arbetet med hur rättigheterna för barn i socialt utsatta situationer ska stärkas. Här hjälper vi i civilsamhället gärna till för att säkerställa ett tydligt barnrättsperspektiv.

Däremot är vi djupt bekymrade över de förslag som rör migration och integration. Ulf Kristersson påtalar å ena sidan att hans regering står upp för trygga uppväxtvillkor och varje barns rättigheter. I nästa andetag presenterar han förslag som innebär motsatsen för de barn och familjer som flytt till Sverige. Vi oroas över målet att så långt det är rättsligt möjligt begränsa asylsökandes rättigheter, och därmed försämra möjligheterna till långsiktig trygghet för barn på flykt. Detta inkluderar även minskade möjligheter för barn att återförenas och växa upp med sina föräldrar.

När det gäller de nya statsråden noterar Rädda Barnen att vi återigen får en regering som inte har en minister med tydligt utpekat ansvar för barnrättspolitiken. Tidigare har svenska regeringar haft en minister där ansvaret funnits redan i titeln, men sedan 2019 års regering har vi ingen sådan.

Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller barnets rättigheter. Dessa genomsyrar i princip alla politikområden. Barnkonventionen är lag i Sverige. Dess efterlevnad beror till stor del på politisk vilja att sätta barnets rättigheter högt på agendan och säkerställa att all politik linjerar med barnkonventionen. Vi vill också påminna om att Sverige snart granskas av FN:s kommitté för barnets rättigheter. Här har Kristersson ett utmärkt tillfälle att visa FN, och världssamfundet, att han sätter barnets rättigheter högt på den politiska agendan. Vi önskar nu ett tydliggörande från Ulf Kristersson vem i regeringen som har ansvaret för arbetet med barnets rättigheter.

Rädda Barnen vill återigen även uttrycka sin stora oro för de neddragningar av biståndet som statsministern aviserade i sin regeringsförklaring. Sverige spelar en viktig roll i utvecklingssamarbetet internationellt. Sänker vi våra ambitioner är risken stor att andra följer efter med katastrofala följder i en tid som kräver ökat bistånd, inte mindre. Klimatkris, krig och konflikt driver på naturkatastrofer, hungern och auktoritära krafter flyttar fram sina positioner. Människor svälter. De som drabbas värst är alltid barnen som redan lever i stor utsatthet. Vi har råd att ge en hundradel av våra gemensamma resurser för att rädda liv och stoppa lidandet, och det står inte i konflikt med långsiktig planering att ha ett 1%-mål. Tvärtom skapar det förutsägbarhet och god kvalitet i biståndet.

Men minst lika viktigt är biståndets effektivitet och Rädda Barnen vill uppmuntra till reformer i den riktningen, i linje med internationella överenskommelser. Biståndet är unikt i att ha som syfte och mål att skapa förutsättningar för människor att ta sig ur fattigdom och förtryck.

Större möjlighet till att ge kärnstöd till civilsamhällesorganisationer är bra. Men stödet till multilaterala organisationer är också viktigt om vi ska stå upp för att ”might inte ska vara right” som Ulf Kristersson själv formulerade det i regeringsförklaringen. Vi vill även varna för att använda biståndet som ett verktyg för andra politiska områden, som migrationspolitiken eller internationell handel. När andra mål än att stödja de mest utsatta människorna får styra biståndet, blir biståndet mindre effektivt. Rädda Barnens studier om barn i migration Why Children Stay | Save the Children’s Resource Centre, beskriver migrationens grundorsaker, och vi ser fram emot dialog med den nya regeringen om detta. Vi hoppas också på en öppen dialog med civilsamhället runt effektivitet i biståndet där vi har viktiga erfarenheter att bidra med.

Det är i Sveriges upplysta egenintresse att vi inte låter auktoritära krafter och stater flytta fram sina positioner i Asien, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika - inte minst när dessa länder kämpar mot svältkatastrofer som förvärrats av kriget i Ukraina. Här och inte bara i vårt närområde behövs Sveriges bistånd och vår röst för barnens rättigheter.

Vi ser fram emot dialog med vår nya regering för varje barns rätt till goda uppväxtvillkor.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.