Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar regeringens budget

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar regeringens budget

Statens budget är ett av de viktigaste verktygen för att ge alla barn i Sverige verklig tillgång till sina rättigheter. Rädda Barnen konstaterar att det i regeringens budget för 2024 saknas förstärkning av grundläggande välfärds- och trygghetssystem. En stark välfärd är viktig för att barn ska få tillgång till sina rättigheter och stödet de behöver. Klimatkris, naturkatastrofer, krig och hunger drabbar de mest utsatta barnen värst. För andra året i följd lägger regeringen en budget som inte lever upp till 1%-åtagandet om att en hundradel av vårt välstånd ska gå till bistånd. Rädda Barnen vill se en snabb återgång till åtagandet och ett genomgående barnrättsperspektiv i biståndspolitiken.

Rädda Barnen vill göra Barnkonventionen verklig för alla barn. Som statsministern slog fast i regeringsförklaringen är det i den praktiska politiken som barns rättigheter skyddas.

Fattigdom ska inte vara ett hinder för barns rättigheter i Sverige

Rädda Barnen konstaterar att det i regeringens budget saknas förstärkning av grundläggande välfärds- och trygghetssystem som kan komma barn i fattigdom till del i form av höjda barnbidrag, bostadsbidrag samt höjning av försörjningsstöd och dagersättning. Även om det tillfälliga tilläggsbidraget för barnfamiljer inom bostadsbidraget förlängs till juni 2024 är behoven förfarande mycket stora. Försörjningsstöd och dagersättning har urholkats med inflation och kostnadsökningar och är idag långt ifrån tillräckliga för att ge barn den levnadsstandard de har rätt till. FN:s barnrättskommitté har i sina rekommendationer angett att Sverige behöver vidta åtgärder för att säkerställa att alla barn har en skälig levnadsstandard, genom att stärka stöd och trygghetssystem som når just behövande barnfamiljer.

Rädda Barnen ser med stark oro på vad bristande satsningar kommer betyda för enskilda barns rättigheter att utvecklas och delta i samhället på lika villkor. Vi vet också från våra verksamheter att bristande satsningar på barn och familjer i fattigdom kommer att innebära ökande skillnader mellan barns livsvillkor och att det även fördjupar segregation samt stigmatisering.

Rädda Barnen välkomnar att regeringen höjer de generella statsbidragen till regioner och kommuner med tio miljarder. Det är ett nödvändigt tillskott. Dock kan vi konstatera att förstärkningen endast täcker upp för en dryg tredjedel av det förväntade underskottet på 28 miljarder i kommuner och regioner. Rädda Barnen ser mycket allvarligt på hur nedskärningar i välfärden riskerar att drabba de barn och familjer som har allra störst behov av stöd. Minskande resurser i välfärden får konsekvenser för barn och riskerar att begränsa barns tillgång till grundläggande rättigheter.

Positiva satsningar på socialtjänsten

Rädda Barnen välkomnar regeringens satsning på socialtjänsten inför införandet av en ny socialtjänstlag samt ambitionen att socialtjänsten ska bli mer långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad. Rädda Barnen är även mycket positiva till att det nu finns medel för en kompetens- och bemanningssatsning i budgeten för att genomföra denna reform.

Rädda Barnen kan däremot konstatera att de satsningar inom rättspolitiken som regeringen presenterat, i såväl budgeten som i Tidöavtalet – riskerar att omöjliggöra satsningar på tidiga och förebyggande insatser. Genom satsningar på ökad kontroll och screening i socioekonomiskt utsatta områden, visitationszoner samt sänkt straffbarhetsålder – insatser som tydligt går emot barns rättigheter, minskar förutsättningarna att bygga förtroende och ge tidiga och förebyggande insatser. Socialtjänsten behöver vara en instans för att ge skydd och stöd för barn, och inte främst ett verktyg för kontroll och brottsbekämpning.

Biståndspolitiken måste ha ett barnrättsperspektiv

För andra året i följd lägger regeringen en budget som inte lever upp till 1%-åtagandet om att en hundradel av vårt välstånd ska gå till bistånd. Det sker i en värld som aldrig har behövt internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd mer. Rädda Barnen vill se en snabb återgång till 1%-åtagande och höjda ambitioner.

Det är bra att det av riksdagen antagna målet för utvecklingssamarbetet finns kvar, att biståndet ska skapa förutsättningar för människor att ta sig ur fattigdom och förtryck. Rädda Barnen välkomnar att regeringen bekräftar att det humanitära biståndet ska vara behovsbaserat och genomföras i enlighet med de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, oberoende och opartiskhet. I regeringens ambitioner för biståndspolitiken efterlyser Rädda Barnen ett genomgående barnrättsperspektiv.

Rädda Barnen noterar att det i budgeten finns viktiga åtaganden om att prioritera barns rättigheter inklusive flickor rätt till utbildning och hälsa. Givet det skifte i biståndspolitiken regeringen har aviserat vill Rädda Barnen understryka hur viktigt det är att världens mest utsatta barn inte överges till förmån för grupper som har ett större geopolitiskt eller ekonomiskt intresse för Sveriges regering.

Det är i praktisk politik som barns rättigheter skyddas. När regeringen brister i att satsa på praktisk politik som stärker barn i fattigdom och utsatthet brister de i att skydda barns rättigheter. Rädda Barnen kommer noga följa vad regeringen gör framöver för att leva upp till sina skyldigheter gentemot alla barns lika rättigheter.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.