Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

På uppdrag från regeringen har Socialstyrelsen tagit fram en nationell vägledning för personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, i syfte att öka förutsättningarna för att upptäcka våldsutsatthet. Rädda Barnen har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget genom ett remissyttrande.

Socialstyrelsens vägledning ska vara ett stöd för personalen i att utreda och värdera våldsutsatthet hos dem de möter i sin verksamhet. Det är ett viktigt uppdrag att förse professionen med klargörande och konkret hjälp inom detta område. Rädda Barnen välkomnar att vägledningen benämner de allvarliga hälsorisker och den negativa inverkan våld har på barns utveckling och det faktum att våld inom familjen är en överhängande riskfaktor för att även barnen i familjen ska bli slagna.

Rädda Barnen anser dock att barnperspektivet förblir otillräckligt belyst och att hänsyn till barns specifika behov och förutsättningar genomgående saknas i de resonemang som ligger till grund för vägledningen, vilket dessvärre återspeglas i dess rekommendationer och slutsatser.

Socialstyrelsen kommer bland annat fram till slutsatsen att hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte bör ställa rutinfrågor om våld, utan enbart om det finns en indikation om att våld förekommer. Rädda Barnen delar inte Socialstyrelsens bedömning och ser risker med ett sådant förhållningssätt. Ett barn är många gånger beroende av att vuxna i sin omgivning upptäcker missförhållanden och agerar till stöd och skydd för barnet. Misshandel kan förekomma utan att det, för en utomstående, syns några synliga tecken alls. För att upptäcka våld är ett systematiskt sätt att fråga därför helt väsentligt.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.