Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Rädda Barnen har fått tillfälle att yttra sig över utkastet till lagrådsremissen ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd”. Bakgrunden till regeringens förslag är att de som kom till Sverige som ensamkommande barn, men som på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider i deras ärenden hunnit bli vuxna under asylprocessen ska ges en ny chans till uppehållstillstånd.

Rädda Barnen anser att avsikten med förslaget är god, men vill framföra följande:

Rädda Barnen är kritiska till att förslaget inte gäller de ensamkommande som sökte asyl efter den 24 november 2015. Enbart i december 2015 sökte 3 217 ensamkommande barn asyl i Sverige. Oaktat om man har sökt innan eller efter den 24 november har väntan varit orimligt lång för ett stort antal av barnen och vi anser att även de som kom till Sverige efter ovan nämnda datum ska omfattas av förslaget.

Rädda Barnen motsätter sig starkt att utvisningarna kommer att fortsätta tills lagen börjar gälla 1 juni 2018. Eftersom alla som sökte asyl senast den 24 november 2015 sannolikt kommer att ha fått beslut om uppehållstillstånd när lagen träder i kraft, vore det rimligt att regeringen fattar beslut om att de ungdomar som kan komma att omfattas av de nya reglerna inte ska tvingas lämna Sverige innan de getts möjlighet att ansöka enligt de nya gymnasiereglerna. De flesta ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige 2015 kommer från Afghanistan. Rädda Barnen anser att utvisningar av barn till Afghanistan riskerar att strida mot mänskliga rättigheter.

Rädda Barnen anser inte att förslaget i dess nuvarande form kan anses integrationsfrämjande. Tidsbegränsade uppehållstillstånd sätter en stor press på de barn och ungdomar som berörs. Detsamma gäller det faktum att man efter avslutad utbildning endast har sex månader på sig att uppfylla försörjningskravet som krävs för permanent uppehållstillstånd. Som en jämförelse tar det mer än nio år för hälften av alla nyanlända att komma ut i arbetslivet. Det finns därför anledning att se över de snäva tidsramar som föreslås och justera dessa, inte minst för att söka undvika att ungdomarna utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.

Rädda Barnen tycker att lagförslaget är onödigt komplicerat och menar att det behövs ett antal klargöranden. Det gäller bland annat vilka krav som ska ställas när det gäller styrkande av identitet som gäller för uppehållstillstånd. Ålder räknas dessutom som en del av identiteten och många ensamkommande barn har svårt att styrka eller ens göra denna sannolik, vilket påverkar den totala bedömningen av ett ärende. Det råder även oklarhet avseende vem som har ansvar för boende efter beviljande av uppehållstillstånd för studier, eftersom personerna det gäller inte omfattas av bosättningslagen. Många av dem har, efter att ha fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder, flyttat till något av Migrationsverkets anläggningsboenden. Det framgår inte av förslaget hur fördelningen av ungdomarna ska gå till eller i vilka fall en kommun ska anses ha ansvar för en ungdom som vistas där och fått uppehållstillstånd enligt de nya bestämmelserna.

Hela remissvaret

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.