Gå direkt till innehåll

Nyhet -

”NÄSTA STEG på vägen mot en mer jämlik hälsa"

Rädda Barnen har med fokus på barnperspektivet yttrat sig om slutbetänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (Sou 2017:47), Rädda Barnen gläder sig åt att betänkandet redogör för en helhetssyn på folkhälsa, men skulle önska större konkretion i förslagen på lösningar.

Regeringen har lämnat ett slutbetänkande med förslag som ska bidra till att hälsoklyftorna i Sverige minskar. Rädda Barnen välkomnar slutbetänkandets ambitiösa visioner på området jämlik hälsa, och ser att den går i samklang med avgörande mål Agenda 2030 och EU:s sociala pelare. Däremot skulle Rädda Barnen gärna se en ännu tydligare förankring i Barnkonventionen.

Det gläder oss att se att kommissionen nu på allvar tar ett helhetsgrepp på frågan om folkhälsa och tidiga livsvillkor för barn och unga. Vi anser att det är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete med införandet av Barnkonventionen som lag.

Detta slutbetänkandes erkännande av komplexiteten i folkhälsoarbetet är grundläggande och avgörande, men långt ifrån tillräcklig för att komma tillrätta med den ojämlikhet i uppväxtvillkor och förutsättningar för en god hälsa bland barn som lever i Sverige.

Rädda Barnen efterlyser konkretion och större tydlighet i vilka åtgärder för hur en jämlik hälsa ska uppnås. Rädda Barnen vill särskilt framhålla vikten av regelmässiga barnkonsekvensanalyser inom hela folkhälsoområdet, i synnerhet inom barnomsorg, skola, hälso- och sjukvård samt socialförsäkringsområdet.

Rädda Barnen ser hur stuprörstänkande förhindrar ett fokus på barnperspektiv i folkhälsoarbetet. Ur alla perspektiv såväl geografiska, sektoriella som ur organisatoriska och administrativa, ser vi hur barnets bästa och barnets rättigheter får stryka på foten p.g.a. brist på helhetssyn och målfokus.

Rädda Barnen anser vidare att Regeringen bör överväga ett mer utvecklat stöd för att civilsamhälle, kommuner och näringsliv ska kunna utveckla gemensamma effektstyrda plattformar för samverkan, när det kommer till att förbättra situationen för de mest utsatta.

Läs hela remissvaret

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.