Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Migrationsverkets processbeskrivning för barn utan vårdnadshavare

Rädda Barnens yttrande över Migrationsverkets processbeskrivning för barn utan vårdnadshavare i den omarbetade skyddsprocessen (Dnr 1.3.4-2016-74410).

Rädda Barnen är positiv till att Migrationsverket tar fram en processbeskrivning för barn utan vårdnadshavare. Med en standardiserad arbetsordning ökar möjligheten att barn får en likvärdig behandling i asylprocessen.

Dock ställer sig Rädda Barnen frågande till att barn utan vårdnadshavare ska hanteras i samma process som andra asylsökande. Att utreda barn i asylprocessen kräver särskild kompetens. Det handlar om kompetens för att möta och fatta beslut som berör barn. Men också kunskap om barnspecifika skäl för förföljelse, hur man utreder barns egna asylskäl och använder barnspecifik landinformation.

Idag finns många brister. Rädda Barnen understryker därför att alla tjänstemän som arbetar med barn måste erbjudas relevant kompetensutveckling och utbildning för att leva upp till dessa krav när Barnkonventionen blir lag.

Barn är i behov av särskilt skydd och stöd. Rädda Barnen är positiv till att processbeskrivningen lägger stor vikt vid att identifiera barns skyddsbehov och utreda indikationer på människohandel. Samtidigt är Rädda Barnen kritisk till att inget offentligt biträde ska förordnas i ärenden där ansökan om asyl bedöms vara uppenbart ogrundad.

Vidare anser Rädda Barnen att Migrationsverket bör vara fortsatt ansvariga för åldersbedömningar och att det inte är önskvärt att kommunerna, som saknar kunskap om åldersbedömningar, ska göra sina egna bedömningar.

Avslutningsvis saknar Rädda Barnen en beskrivning av hur barn utan vårdnadshavare ska få information och göras delaktiga i processen, på det sätt som Barnkonventionen föreskriver. Det är oerhört viktigt att förstå hur en process går till och vad som gäller när det handlar om beslut som kan vara livsavgörande.

Läs hela remissyttrandet.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.