Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Med rätt att delta

Med rätt att delta – nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (2012:69).

Utredningen föreslår en rad åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet bland nyanlända kvinnor. Rädda Barnen välkomnar detta, och menar att det är bra för barnen om det kan öka föräldrars kunskaper i svenska, deltagande i samhällslivet, ge barnen positiva förebilder, ge föräldrar bättre möjligheter att stötta sina barn i skolarbetet med flera goda effekter. Rädda Barnens arbete mot barnfattigdom visar att barn till utrikes födda löper starkt förhöjd risk att drabbas, även efter relativt lång tid i Sverige. Barnfattigdomen skulle troligen minska om föräldrarnas etablering i samhället ökade.

Bland de förslag som Rädda Barnen tillstyrkt finns t.ex. att stimulans för att öka arbetskraftsdeltagande ska riktas till båda föräldrarna, att arbetsförmedlingens personal som arbetar med nyanlända ska kompetensutvecklas för att arbeta mer könsneutralt med nyanlända. Rädda Barnen välkomnar också utredningens förslag om utökad kontakt med hemmavarande kvinnor, ökad information och uppsökande verksamhet, samt förslag om att vårdnadsbidrag inte ska kunna kombineras med försörjningsstöd.

Läs hela remissyttrandet.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.