Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Information till barn om socialtjänsten

Yttrande över Förslag till förstudierapport ”Uppdrag att utforma och sprida information till barn och unga om socialtjänsten och dess verksamhet” - regeringsuppdrag till Socialstyrelsen.

Regeringen har gett Socialstyrelsen uppdraget att ta fram och sprida information till barn och unga om socialtjänsten. En förstudie har nyligen avslutats där Socialstyrelsen lämnar förslag på fortsatta insatser inom ramen för regeringsuppdraget. Rädda Barnen, har i egenskap av remissinstans, fått möjlighet att lämna synpunkter på denna förstudie.

Rädda Barnen ställer sig bakom delar av Socialstyrelsens förslag, men uppfattar också vissa svagheter där vi anser att förslaget inte kommer åt tidigare påtalade brister i tillräckligt hög utsträckning.

Rädda Barnen välkomnar att barn har fått vara delaktiga under förstudien men anser att yngre barn borde beretts möjlighet att medverka i större utsträckning. Vi uppfattar heller inte att förslaget fullt ut svarar mot barns önskemål om en ökad kunskap om och tilltro till socialtjänsten på lokal nivå och en större möjlighet till interaktiv kontakt.

Rädda Barnen anser att utformandet av information till barn och unga om socialtjänsten och dess verksamhet i första hand bör göras av respektive socialförvaltning, för att fånga in lokala behov och för att kunna leva upp till förväntningar och uttryckta önskemål från barn och unga. Vi menar att informationen behöver tas fram i nära samverkan med socialförvaltningar för att åstadkomma en lokal förankring. Vi tycker också att det är dags att socialförvaltningen själv tar kommandot och definierar sin egen verksamhet. Vi anser därmed att tyngdpunkten i det fortsatta arbetet inom ramen för regeringsuppdraget, bör ligga på att involvera kommuner.

I samband med yttrandet har Rädda Barnen även framfört synpunkter på de begränsningar vi tycker finns i det ursprungliga uppdraget från Socialdepartementet. Vi uppfattar att Socialdepartementet, genom detta uppdrag, försöker komma till rätta med svårigheter kopplat till den sociala barnavården och barns förtroende för densamma, som skulle behöva ett betydligt mer handfast och genomtänkt helhetsgrepp. Rädda Barnen uppfattar dessutom att det finns flera snarlika parallella regeringsuppdrag inom samma område och saknar en tydlig samordning av dessa.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.