Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet

Rädda Barnens yttrande över promemorian: Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet (DS 2013:72)

Rädda Barnen arbetar för en mer barnrättsfokuserad asylprocess där barn har tillgång till och får det stöd i processen som behövs för att göra sig hörda. Rädda Barnen anser även att barnspecifika asylskäl ska uppmärksammas och kunna utgöra grund för flyktingstatus i större utsträckning.

För att kunna utreda barnets egna asylskäl krävs det att Migrationsverket inhämtar kunskap om barns situation i det aktuella landet. Det är viktigt att landinformationen är barnspecifik och att den inte enbart inhämtas från officiella källor såsom FN och EU, utan även från frivillig- och barnrättsorganisationer, som ofta ger en kompletterande bild av den praktiska tillämpningen av lagar och policy. All svensk rätt bör tolkas i enlighet med de rättigheter som barnet har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Sedan 2003 har Rädda Barnen gjort fyra kartläggningar för att undersöka hur barns asylskäl beaktas och bedöms i utlänningsärenden. Genomgående har resultaten visat att det inte varit självklart för alla barn att få komma till tals, än mindre att deras åberopade skäl för uppehållstillstånd beaktas och bedöms på individuell basis.

Rädda Barnen anser att det finns anledning att i den svenska Utlänningslagen precisera barnspecifik förföljelse som ett skäl för flyktingstatus. Vi anser vidare att det bör specificeras i författningskommentaren och förarbeten att särskild hänsyn ska tas till barn i förhållande till undantag från upphörande av att vara flykting eller skyddsbehövande samt att barnspecifik landinformation bör användas i ärenden som berör barn.

Rädda Barnen anser att även barn ska ha tillgång till integrationsfrämjande åtgärder. Därför bör det i lag återinföras ett sådant ansvar hos kommunen för att samordna och ansvara för nyanlända barns etablering och introduktion.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30