Följ Rädda Barnen

Fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd

Nyhet   •   Jan 24, 2014 09:47 CET

Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd, Ds 2013:70, sammanfattning av vårt remissvar.

Regeringen föreslår i en departementsskrivelse att staten via en särskild fritidspeng ska förstärka möjligheten för barn i ekonomisk utsatta familjer att kunna delta i fritidsaktiviteter. Rädda Barnen välkomnar förslaget men lyfter i remissvaret vissa frågetecken kring om den föreslagna lagändringen helt säkerställer detta, liksom om integriteten för de som mottar fritidspeng skyddas på ett tillräckligt sätt.
  • Förslaget gäller barn årskurs 4 – 9. Rädda Barnen anser att det borde omfatta barn från senast sex år (förskoleklass) till arton år, inte minst för att möjliggöra deltagandet i simskola. 
  • Rädda Barnen är mycket mån om att barnets integritet säkerställs. Vi är tveksamma till om detta är möjligt om socialtjänsten ska betala för organiserad fritidsaktivitet direkt till organisatören, med tanke på att avsändarens konto alltid blir synligt för mottagaren. Vi efterlyser förslag till hur integriteten ändå kan säkerställas – alternativt föreslår vi att avgiften istället som huvudprincip betalas till föräldern för att undvika stigmatisering av barnet
  • Rädda Barnen anser att summan på 3000 kr på årsbasis kan vara otillräcklig för att på allvar kunna ge unga i bidragsfamiljer möjlighet till organiserade fritidsaktiviteter på många platser i landet.
  • Rädda Barnen ser inte behovet av ett särskilt kapitel i socialtjänstlagen för att införa en fritidspeng. Det är utmärkt att staten vill skjuta till pengar för fritidsersättning till barn. Detta borde kunna göras med en förtydligande skrivning i det befintliga kapitel 4 SoL, lämpligen som en del av en förklaring till vad som ska ingå i Försörjningsstödet. Detta skulle tydligare återspegla den princip som Rädda Barnen företräder: att ersättning för organiserade fritidsaktiviteter är en självklar del av Försörjningsstödet, i första hand ”Riksnormen” under lek och fritid, i andra hand som en ”Skälig kostnad” utanför riksnormen.

Läs hela remissvaret.