Följ Rädda Barnen

Fri att leka och lära

Nyhet   •   Nov 07, 2013 09:41 CET

Rädda Barnen ställer sig bakom förslagen i utredningen men saknar resonemang om vikten av personaltäthet och kompetens på förskolorna. Det är helt nödvändigt om man ska undersöka faktorer som påverkar barnens säkerhet inom förskolan. SOU 2013:26

Rädda Barnen vill även betona vikten av att se förskoleverksamheten ur ett arbetsmiljöperspektiv för barnen. Statistik visar att pojkar på förskolan råkar ut för mer olyckor än flickor. Vad beror det på? Det bör belysas. Att begränsa barnens lek och utmaningar kan minska antalet olyckor och tillbud men detta måste alltid balanseras mot barnens möjligheter att utvecklas. Därför måste olycks- och tillbudsstatistiken problematiseras.

Förskolecheferna måste rapportera arbetet till sin huvudman som ska göra en årlig sammanställning och skicka det till Skolverket.

Rädda Barnens tillstyrker förslagen men saknar i utredningen ett resonemang om vikten av personaltäthet och kompetens på förskolorna.

Läs hela remissvaret.