Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende

Sammanfattning till yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende (Dnr 1953).

Rädda Barnen har yttrat sig över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om den nya placeringsformen, stödboende. Flera kommuner har sedan en tid tillbaka efterfrågat stödboende som placeringsalternativ för att kunna bereda fler platser för ensamkommande barn och unga. Rädda Barnen har påtalat behovet av mer flexibla och individuellt anpassade alternativ för barn i behov av placering utanför det egna hemmet. Rädda Barnen har tidigare främst uppmärksammat gruppen äldre tonåringar och unga vuxna som flyr en ohållbar hemsituation, där konflikter och misshandel är vanligt förekommande

Rädda Barnen välkomnar införandet av stödboende som en ny placeringsform i socialtjänstlagen (SoL). Rädda Barnen välkomnar även Socialstyrelsens beslut om att ta fram föreskrifter och allmänna råd avseende den nya placeringsformen då detta skapar en ökad tydlighet och främjar ett enhetligt förhållningssätt mellan kommuner.

När det gäller gruppen barn och unga som kommer till Sverige utan sina vårdnadshavare uppfattar Rädda Barnen att placeringsformen stödboende kan fungera bra. Rädda Barnen är högst medveten om att behovet av fler boendeplatser för gruppen ensamkommande är stort, vilket ställer krav på flexibla boendelösningar. Samtidigt befarar Rädda Barnen att ensamkommande barn och unga kommer att må allt sämre med de nya reglerna om tillfälliga uppehållstillstånd, lång väntan på god man, lång väntan på att få börja skolan och lång väntan på placering i boende. Rädda Barnen anser att det är förenat med risker om ett boendealternativ i form av stödboende, med relativt låg grad av stöd, tillåts bli lösningen på problemet med att få fram tillräckligt antal boendeplatser. Det är mycket viktigt att en placering i stödboende individanpassas och föregås av en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Vidare saknar Rädda Barnen en reglering om placeringens genomförande. Aspekter för att uppnå en god kvalitet behöver specificeras närmare och innehålla krav som svarar upp mot behovet av ett gott och vänligt bemötande, förståelse för barnets/den enskildes behov och eventuella svårigheter, hur barns rätt till information, inflytande och delaktighet ska tillgodoses etc.

Läs hela remissyttrandet.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.