Följ Rädda Barnen

Erkännande av utländska fullmaktäktenskap

Nyhet   •   Dec 02, 2013 09:44 CET

Våren 2012 presenterade Göran Lambertz utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap SOU 2012:35.

I den föreslår de bland annat att möjligheten till dispens för barn att gifta sig som finns idag ska tas bort. Rädda Barnen kom att sammanfattningsvis instämma i utredarens förslag till lagstiftning och till de övriga åtgärder som föreslogs i betänkandet. Rädda Barnen kommenterade dock särskilt frågan om erkännande av utländska fullmaktäktenskap som vi då ansåg inte hade utretts och föreslog att regeringen skyndsamt skulle se över frågan. Nu har regeringen behandlat frågan på nytt i departementspromemorian Ju2013/6402/L2.

I den föreslår regeringen ett nytt lagförslag om erkännande av utländska fullmaktsäktenskap d v s äktenskap som ingåtts utan att båda parter varit närvarande vid vigseln. Regeringen föreslår också att dessa äktenskap inte ska erkännas i Sverige om minst en av parterna hade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks.

Rädda Barnen tillstyrker förslaget i promemorian. Vi tillstyrker också att det ska gå att i undantagsfall erkänna sådana äktenskap. Det är dock viktigt att varje ärende prövas ytterst noggrant.

Läs hela remissvaret.