Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Det svenska medborgarskapet

Tiden i landet innan barnet har rätt att söka medborgarskap bör vara kortare (2013:29).

Rädda Barnen vill i detta remissvar peka på att tiden då ett barn ska ha haft hemvist i Sverige, för att anmälan om medborgarskap ska få göras, bör kortas ner ytterligare, att kravet på permanent uppehållstillstånd i vissa lägen kan ställa till problem samt att där samtycke från 12-års ålder krävs, även yngre barn ska höras utifrån ålder och mognad.

Rädda Barnen ställer sig över lag positiva till de förslag som läggs fram angående medborgarskap som främst rör barn. Barn har enligt Barnkonventionen rätt att från födelsen förvärva ett medborgarskap varför en möjlighet till ett automatiskt förvärv av medborgarskap för statslösa barn särskilt välkomnas. Flera av förslagen, t ex att ingen åtskillnad längre görs mellan barn som föds i Sverige respektive utomlands, där ena föräldern är svensk medborgare, bidrar även till att Sverige bättre uppfyller Barnkonventionens art 2 om icke-diskriminering.

Läs hela remissyttrandet.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.